Title: Rizika vyskytující se u pracovníků v sociálních službách
Other Titles: Risks endangering workers in social services
Authors: Kovářová, Ladislava
Advisor: Medunová Zuzana, MUDr.
Referee: Luhanová Lenka, MUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38894
Keywords: pracovníci v sociálních službách;rizika;fyzická zátěž;psychická zátěž
Keywords in different language: workers in social services;risks;physical load;psychical load
Abstract: Tématem bakalářské práce jsou "Rizika vyskytující se u pracovníků v sociálních službách". Práce je dělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části bakalářské práce je popsán systém sociálních služeb, profese pracovníků v sociálních službách, a to z hlediska předpokladů a podmínek pro výkon profese a z hlediska etiky, dále jsou zde popsány rizikové faktory, se kterými se pracovníci mohou setkat. V praktické části jsou prezentovány výsledky anonymního dotazníkového šetření, kterého se účastnili pracovníci poskytující přímou obslužnou péči klientům domova pro seniory. V diskuzi jsou výsledky tohoto výzkumu srovnávány s podobnými pracemi a v závěru se nachází shrnutí celé práce.
Abstract in different language: The topic of the thesis is "Risks endangering workers in social services". The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part describes a system of social services, a profession of workers in social services, it is from a point of view of prerequisites and conditions for performing the profession, and from a point of view of ethics, then there are described hazard factors that workers in social services can come into contact with. The practical part presents results of an anonymous questionnaire which was attended by workers providing a direct health care to clients of a home for the elderly. In a discussion there are results of this research compared with similar theses and in the conclusion there is a summary of the whole thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace (1).pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Kovarova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Kovarova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Kovarova.pdfPrůběh obhajoby práce349,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38894

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.