Title: Xenobiotika v povrchových vodách a jejich vliv na tvorbu karcinomu ledvin
Other Titles: Xenobiotics in surface water and their influence on creation of kidney cancer
Authors: Jamborová, Kateřina
Advisor: Sedláček Pavel, MUDr. Ph.D.
Referee: Martinek Lukáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38897
Keywords: xenobiotika;povrchová voda;karcinom ledvin;znečištění vod
Keywords in different language: xenobiotics;surface water;kidney cancer;water pollution
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem xenobiotik v povrchových vodách a jejich vlivem na tvorbu karcinomu ledvin. V první části práce jsou popsány ukazatele kvality povrchové vody, možné zdroje znečištění těchto vod, klasifikace jakosti povrchových vod a jejich změny ve složení. Práce dále obsahuje možné způsoby znečištění pitných vod a popis chemických kontaminantů, které se mohou v pitné vodě vyskytovat. Poslední částí teoretické části bakalářské práce je popis jednotlivých druhů karcinomů ledvin, jejich klinických příznaků a výčet rizikových faktorů pro vznik karcinomu ledvin. V praktické části je pak zkoumán výskyt vybraných anorganických a organických kontaminantů pitných vod a jejich možná souvislost s počtem nově diagnostikovaných zhoubných nádorů ledvin. Dále jsou v této části prezentovány výsledky z dotazníkového šetření, který byl určen veřejnosti a obsahoval otázky na dodržování správné životosprávy, zdroje pitné vody a na užívání plastových obalů, které jsou v přímém styku s potravinami a pitnou vodou.
Abstract in different language: This bachelors thesis deals with the topic of xenobiotics in surface water and their influence on the formation of kidney cancer. In the first part of the work are described indicators of surface water quality, possible sources of pollution, classification of surface water quality and its changes in compostion. The work also contains possible ways of contamination of drinking water and description of chemical contaminants, which can occur in drinking water. The last part of the theoretical part of the thesis is a description of individual types of kidney cancers, their clinical signs and a list of risk factors for the development of kidney cancer. The practical part then examines the occurance of selected inorganic and organic contaminants of drinking water and their possible association with the number of newly diagnosed malignant kidney tumors. Furthermore, this section presents results of the research, which was intended for the public and contained issues of adhering to the proper diet, sources of drinking water and the use of plastic bottles and containers that are in direct contact with food and drinking water.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - elektronicka verze.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Jamborova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Jamborova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Jamborova.pdfPrůběh obhajoby práce354,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38897

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.