Title: Difference between Czech boys and girls in implementing the recommendations for physical activity, sleep time, and screen time
Other Titles: Diference mezi chlapci a děvčaty v české republice v plnění doporučení k pohybové aktivitě, délce spánku a screen time
Authors: Valach, Petr
Jakubec, Lukáš
Benešová, Daniela
Švátora, Karel
Čechura, Petr
Frömel, Karel
Citation: VALACH, P., JAKUBEC, L., BENEŠOVÁ, D., ŠVÁTORA, K., ČECHURA, P., FRÖMEL, K. Difference between Czech boys and girls in implementing the recommendations for physical activity, sleep time, and screen time. In: ICERI2019 Proceedings : 12th international conference of education research and innovation. Seville: IATED Academy, 2019. s. 3273-3280. ISBN 978-84-09-14755-7 , ISSN 2340-1095.
Issue Date: 2019
Publisher: IATED Academy
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/39629
ISBN: 978-84-09-14755-7
ISSN: 2340-1095
Keywords: pohybová aktivita;doporučení;spánek;screen time
Keywords in different language: physical activity;recommendation;sleep;screen time
Abstract: Pohybová aktivita (PA) patří mezi základní životní aktivity, které jsou potřebné pro příznivý lidský vývoj (Máček, 2011). V současné době se od zaměření na dopručení pouze k plnění úrovně PA (např. MVPA – moderate to vigorous physical activity) přechází postupně k modelu tzv. integrovaného pohybu. Tento model zahrnuje doporučení pro období celodenního režimu s přihlédnutím k chování souvisejícímu nejen s pohybobou aktivitou, ale i doporučenou délkou spánku a délkou sledování obrazovky (screen time)( Tremblay, 2016). AIM: Cílem studie bylo zjištění a srovnání úrovně pohybové aktivity mezi chlapci a dívkami ve věku 9 až 18 let se zaměřením na plnění doporučení k pohybové aktivitě, délce spánku a screen time během celého týdne, školních a víkendových dnů. METHOD: Výzkum proběhl s pomocí akcelerometrů ActiGraph, záznamových archů PA a dotazníku pro rodiče a děti. Těmito třemi metodami probíhal monitoring MVPA, délky spánku a screen time, přičemž jsme porovnávali výsledky chlapců a dívek během celého týdne, školních a víkendových dnů. Výzkumného šetření se zúčastnilo 191 žáků základní a střední školy ve věku 9 – 18 let. Pro zpracování dat byli respondenti rozděleni podle pohlaví na 89 chlapců a 102 děvčat. RESULTS: Během celého týdne ani při srovnání víkendových a školních dnů není v porovnání chlapců a dívek v délce spánku statisticky významný rozdíl, ale toto doporučení plní větší procento chlapců během celého týdne (34.8%), během školních dnů (32.6%) i v rámci víkendu (41.6%). Doporučení k času strávenému před obrazovkou (screen time) plní větší procento dívek v průběhu celého týdne (46.1%) i při posouzení školních (58.8%) a víkendových dnů (38.2%), přičemž mezi chlapci a dívkami byl nalezen statisticky významný rozdíl ve všech ukazatelích. Výsledky dále ukázaly, že rozdíl mezi chlapci a dívkami v plnění doporučení k MVPA během celého týdne (p = 0.034) a školních dnů (p = 0.005) je statisticky významný ve prospěch chlapců, ale o víkendech tento rozdíl nevykazuje statistickou významnost (p = 0.14). Procentuální rozdíl v plnění tohoto doporučení mezi chlapci a dívkami je 10.1%, opět ve prospěch chlapců. CONCLUSION: U doporučení týkajících se délky spánku a screen time se ukazuje, že počet žáků, kteří plní doporučení, nedosahuje ani poloviny všech probandů kromě doporučení pro čas strávený před obrazovkou u dívek během školních dnů, což je alarmující výsledek. Dalším naším cílem by tedy mělo být nalezení způsobů lepší motivace k pohybové aktivitě, zvýšení délky spánku a snížení doby sledování elektronických přístrojů u jedinců ve zkoumaném věkovém období.
Abstract in different language: Physical activity (PA) belongs among the basic life activities which are necessary for favourable human development [10]. At present, focus on recommendations to fulfil only the PA level (such as MVPA - moderate to vigorous physical activity) is gradually moving towards a so-called integrated movement model. This model includes recommendations for the all-day regimen, bearing in mind the behaviour associated not only with physical activity, but also with the recommended sleep time and screen time [11]. OBJECTIVE: The objective of the presented study was to find out and compare the levels of physical activity between boys and girls in the age range of 9 to 18 years, with a focus on recommendations to fulfil physical activity, sleep time, and screen time during the whole week, school, and weekend days. METHOD: Our research was carried out by means of ActiGraph accelerometers, PA case reports, and questionnaires for parents and children. These three methods were used to monitor MVPA, sleep time, and screen time, and we compared the results of boys and girls during the whole week, school, and weekend days. Within the framework of our research, we tested 191 primary and secondary school pupils in the age range of 9 to 18 years. For the purposes of data processing, the respondents were divided by gender to 89 boys and 102 girls. RESULTS: During the whole week and when comparing weekend and school days, there was no statistically significant difference between boys and girls in sleep time, but these recommendations were met by a larger percentage of boys during the whole week (34.8%), during school days (32.6%), and weekend days (41.6%) too. Recommendations on screen time spending are fulfilled by a larger percentage of girls during the whole week (46.1%), and also when considering school (58.8%) and weekend (38.2%) days, while a statistically significant difference in all indicators was found between boys and girls. Our results also showed that the difference between boys and girls in implementing the recommendations for MVPA during the whole week (p = 0.034) and school days (p = 0.005) is statistically significant in favour of boys, but this difference does not show statistical significance on weekends (p = 0.14). The percentage difference in implementing these recommendations among boys and girls is 10.1%, again in favour of boys. CONCLUSION: In the recommendations regarding sleep time and screen time, we can see that the number of pupils who meet the recommendations is less than half of all probands, except the recommendations regarding the screen time of girls during school days, which is an alarming result. Our next objective was to find out the ways of better motivation of individual persons in the examined age range to physical activities, increase in the sleep time, reduce in the screen time by watching electronic devices.
Rights: Plný text není přístupný.
© IATED Academy
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
829.pdf203,93 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39629

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD