Title: Vliv terénní exkurze na modifikaci žákovských prekonceptů odborných pojmů
Other Titles: The Influence of the School Field Trip on the Modification of Preconception of Scientific Terms
Authors: Chocholoušková, Zdeňka
Hajerová Müllerová, Lenka
Citation: CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L. Vliv terénní exkurze na modifikaci žákovských prekonceptů odborných pojmů. Scientia in educatione, 2020, roč. 11, č. 1, s. 22-42. ISSN 1804-7106.
Issue Date: 2020
Publisher: Karolinum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/39643
ISSN: 1804-7106
Keywords: exkurze;prekoncept;miskoncept;pojem;nadaný žák;žák s hlubším zájmem o obor;konceptová mapa
Keywords in different language: school field trip;preconception;misconception;scientific;concepts;gifted pupil;concepts maps.
Abstract: Přínos terénní výuky je zjišťován v realizovaném výzkumném šetření, které prostřednictvím kognitivního mapování umožňuje zaznamenat kvantitativní i kvalitativní změnu/posun v zastoupení (v četnosti) vybraných přírodovědných pojmů. Žáci s hlubším zájmem o biologii, kteří absolvovali jednodenní výběrovou exkurzi, vypracovali konceptové mapy před a po exkurzi na základě předložených pojmů (se kterými se na exkurzi setkali). Pojmy žáci zároveň před i po exkurzi definovali. Na základě vysvětlení konceptových map před a po exkurzi byl hodnocen počet pojmů před a po exkurzi, jejich odborná správnost, počet a správnost propojení a počet křížových propojení mezi jednotlivými pojmy. Konceptové mapy byly analyzovány s použitím programů CMapTools a Gephi. U většiny žáků byl zaznamenán zásadní posun týkající se zvýšení počtu pojmů po exkurzi, přesnějšího zastrukturování, ale nebyl zaznamenán téměř žádný posun v použití propojovacích slov či vyjádření vazeb mezi jednotlivými pojmy.
Abstract in different language: The contribution of field trip is outlined in the realized research, which, through cognitive mapping, makes it possible to record a quantitative and qualitative change/shift in the content of selected scientific terms. Pupils with a deeper interestin biology who completed a one-day field trip developed concept maps before and after the field trip based on the terms presented (namely the ones they encountered during the field trip). At the same time, the pupils defined the terms before and after the excursion. Based on the verbal expression of terms and concept maps before and after the field trip,the number of terms before and after the excursion, the professionalism of their approach, the number and correctness of interconnections and the number of cross-links between terms were evaluated. Concept maps were analyzed using CMapTools and Gephi. Most pupils showed marked improvement after the field trip, having become familiar with more terminology and capable of more accurate structuring. However, there was hardly any shift in the use of linking words or expressing links between concepts.
Rights: © Karolinum
Appears in Collections:Články / Articles (KPG)
Články / Articles (CBG)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
vliv_teren_chochol_hajer.pdf4,96 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39643

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD