Title: Optimization of main parts of a heavy duty cnc machine centre using a topological optimization
Other Titles: Optimalizace hlavních celků těžkého obráběcího CNC centra za využití topologické optimalizace
Authors: Sedláček, František
Lašová, Václava
Bernardin, Petr
Janda, Petr
Švagr, Marcel
Citation: SEDLÁČEK, F., LAŠOVÁ, V., BERNARDIN, P., JANDA, P., ŠVAGR, M. Optimization of main parts of a heavy duty cnc machine centre using a topological optimization. In: Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium. [S. l.]: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM, 2019. s. 525-532. ISBN 978-3-902734-22-8 , ISSN 1726-9679.
Issue Date: 2019
Publisher: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85077859548
http://hdl.handle.net/11025/39884
ISBN: 978-3-902734-22-8
ISSN: 1726-9679
Keywords: Obráběcí centrum;topologická optimalizace;MKP;metoda SIMP
Keywords in different language: Machine centre;topology optimization;FEM;SIMP method
Abstract: Článek se zabývá optimalizací vřeteníku soustruhové části těžkého CNC obráběcího centra pro sedmdesáti tunové obrobky, a to pomocí topologické optimalizace. Cílem bylo najít řešení, které splňuje veškeré tuhostní a pevnostní požadavky a snižuje hmotnost pouzdra vřeteníku o 5%. Topologická optimalizace byla provedena v preprocesoru Siemens Simcenter pomocí řešiče NX Nastran, který je na bázi metody konečných prvků. Výsledná struktura optimalizace byla použita jako koncept pro základní uspořádání hlavních nosných žeber skříně vřeteníku. Získaný konečný návrh poskytuje vysoké zvýšení tuhosti těžkého obráběcího centra v hlavních pracovních směrech.
Abstract in different language: The paper deals with optimizing of the headstock of the lathe part of the heavy duty CNC machining centre for 70 ton workpieces using topology optimization. The aim was to find a solution that minimizes compliance and reduces weight of the housing of headstock by 5%. Topology optimization was done in the pre-processor Siemens Simcenter using the NX Nastran solver, which is based on the finite element method. The final structure of topology optimization was used as the concept for the basic layout of the main supporting ribs of the housing of the headstock. The obtained final design provides a high increase of the stiffness of the heavy machining centre in main directions
Rights: © DAAM
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sedlacek_Clanek-Daaam2019.pdf1,91 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39884

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD