Title: Automatic generators of multi-patch B-spline meshes of blade cascades and their comparison
Other Titles: Automatické generátory víceplátových B-spline sítí lopatkových mříží a jejich porovnání
Authors: Bastl, Bohumír
Slabá, Kristýna
Citation: BASTL, B., SLABÁ, K. Automatic generators of multi-patch B-spline meshes of blade cascades and their comparison. Mathematics and Computers in Simulation, 2020, roč. 178, č. December 2020, s. 382-406. ISSN 0378-4754.
Issue Date: 2020
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85087699063
http://hdl.handle.net/11025/39891
ISSN: 0378-4754
Keywords: B-spline plocha;NURBS plocha;isogeometrická analýza;vodní turbína;simulace nestlačitelného turbulentního proudění;víceplátové B-spline/NURBS sítě
Keywords in different language: B-spline surface;NURBS surface;Isogeometric analysis;Water turbine;Incompressible turbulent flow simulation;Multi-patch B-spline/NURBS meshes
Abstract: Tento článek prezentuje několik přístupů pro automatickou konstrukci rovinných víceplátových B-spline parametrizací okolo jedné nebo mezi dvěma lopatkovými profily v lopatkové mříži, přičemž tyto lopatkové profily jsou dány svými tvarovými parametry (lopatková mříž je získána rozvinutím válcového řezu oběžným kolem turbíny). Všechny prezentované přístupy byly implementovány v C++ jako plně automatické generátory a jsou součástí vlastního vyvinutého softwaru pro automatickou tvarovou optimalizaci vodních turbín. Dále jsou tyto B-spline parametrizace připraveny pro využití periodických okrajových podmínek na příslušných částech hranice oblasti, což výrazně komplikuje nalezení víceplátových B-spline parametrizací vhodných pro následnou analýzu. Všechny přístupy jsou porovnány vzhledem k vybraným geometrickým mírám kvality a také vzhledem k výsledkům z vlastního isogeometrického řešiče nestlačitelného turbulentního proudění.
Abstract in different language: In this paper, we propose several approaches for automatic construction of planar multi-patch B-spline parameterizations around one or between two consecutive blade profiles in a blade cascade starting from given design parameters (blade cascade is obtained by unfolding a cylindrical cross-section of the runner), which have been implemented in C++ as fully automatic generators and are an integral part of our in-house automatic shape optimization tool for water turbines. These B-spline parameterizations have to be prepared for the definition of periodic boundary conditions on the corresponding parts of the boundary, which makes finding of analysis-suitable multi-patch B-spline parameterizations even more challenging. All approaches are compared with respect to the selected geometric quality measures and also with respect to the results from our in-house isogeometric incompressible turbulent fluid flow solver and we discuss pros and cons of these approaches.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1-s2.0-S0378475420302305-main.pdf4,57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39891

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD