Title: Řízení rizik projektu
Other Titles: Project risk management
Authors: Brejcha, Lukáš
Advisor: Svoboda Jaroslav, Ing.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39985
Keywords: riziko;řízení rizik;projekt;projektový management;projektové řízení
Keywords in different language: risk;risk management;project;project management
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení rizik projektu dřevostavby. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením základních pojmů z projektového řízení. Větší prostor je věnován hlavnímu tématu práce řízení rizik. Praktická část práce se zabývá řízením rizik projektu. V úvodu praktické části je popsána společnost, která projekt realizuje. Poté následuje popis projektu pomocí základních nástrojů projektového řízení. V praktické části je kladen důraz na hlavní téma práce, které je řízení rizik. Řízení rizik je zde řešeno kvalitativní analýzou a pomocí metody RIPRAN. Rizika jsou identifikována a je stanoven způsob reakcí na ně. Následují RACI matice za jednotlivé dílčí části projektu. Práce může být využita pro řízení rizik u podobných projektů ve stavebnictví.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the risk management of a wooden building project. The theoretical part deals with the explanation of basic concepts of the project management. More space is devoted to the main topic of the risk management work. The practical part of the work deals with the project risk management. The introduction of the practical part describes the company that implements the project. This is followed by a description of the project using basic project management tools. In the practical part, emphasis is placed on the main topic of this work, which is the risk management. The risk management is dealed here with qualitative analysis and using the RIPRAN method. The risks are identified and the way in which they respond to them is determined. The RACI matrices for the individual parts of the project follow. This work can be used for the risk management of similar projects in the construction industry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Brejcha_Lukas.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Brejcha_Lukas_O.pdfPosudek oponenta práce125,4 kBAdobe PDFView/Open
Brejcha - ved. posudek.pdfPosudek vedoucího práce173,86 kBAdobe PDFView/Open
Brejcha - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce41,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39985

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.