Title: Význam sociálních inovací pro společnost a ekonomiku
Other Titles: Importance of social innovations for economics and society
Authors: Kabátová, Kateřina
Advisor: Taušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Machová Kristýna, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39993
Keywords: sociální inovace;společenská odpovědnost;udržitelnost;společnost;ekonomika
Keywords in different language: social innovation;social responsibility;sustainability;society;economics
Abstract: Práce se zabývá pojmem sociální inovace a jejím významem pro ekonomiku a společnost. Cílem práce je tento pojem analyzovat, uvést do kontextu příbuzných konceptů a jmenovat aktéry, kteří jsou či mohou být aktivní součástí procesu tvorby sociální inovace v rámci České republiky. Dalším cílem je zhodnotit znalost pojmu sociální inovace a vnímání důležitosti konceptu sociálních inovací u laické veřejnosti prostřednictvím dotazníkového šetření. V souvislosti s tímto cílem je rovněž zaznamenán rozhovor s experty, kteří shrnují problematiku sociálních inovací v kontextu České republiky z odborného hlediska a celkový obraz situace dotváří svými zjištěními, které autorka komparuje s teoretickými poznatky v úvodních kapitolách této práce.
Abstract in different language: The thesis is focused on the topic of social innovation and its importance for economics and society. The aim of this thesis is therefore to analyze the term of social innovation, put it in the context of related concepts and name the participants who actively engage in the process of implementing social innovation in the Czech Republic. The thesis also seeks to evaluate the knowledge of the term of social innovation in the general public and the perception of the importance of this concept. In connection with this aim, an interview with experts was made. It summarizes the issue of social innovation in the context of the Czech Republic from a professional point of view which is compared with the theoretical knowledge phrased in the beginning of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_kabatova_katerina_2019.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kabatova_VP.pdfPosudek vedoucího práce232,11 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kabatova_OP.pdfPosudek oponenta práce103,64 kBAdobe PDFView/Open
Kabatova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce37,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39993

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.