Title: Organizační kultura a řízení vztahů se zákazníky
Other Titles: Organizational Culture and Customer Relationship Management
Authors: Kochová, Eliška
Advisor: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40013
Keywords: organizační kultura;řízení vztahů se zákazníky;etický kodex;prvky organizační kultury;loajalita zákazníka
Keywords in different language: organizational culture;customer relationship management;code of ethics;elements of organizational culture;customer loyalty
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématy organizační kultura a řízení vztahů se zákazníky. Obě témata se stávají v rámci fungování podniků stále významnějšími a vzájemně na sebe navazují. Teoretická část zpracovává obecný přehled související s těmito oblastmi a vysvětluje důležité pojmy, které s tímto tématem souvisí. V rámci této části práce je rozebírán také etický kodex. Na to navazuje část praktická, ve které se analyzuje firemní kultura a aktivity spojené s řízením vztahů se zákazníky v podniku CERET Reality, s.r.o. Pro detailnější analýzu byly zrealizovány dva rozhovory, a to s manažerem a s jednatelem firmy, kteří podali důležité informace o firemní kultuře a CRM v rámci této společnost. Následně bylo zrealizováno dotazníkové šetření, které mělo potvrdit nebo vyvrátit zanalyzovanou organizační kulturu a aktivity související s Customer Relationship Managementem. V poslední části této práce jsou navržena opatření, která posílí kulturu v organizaci a vztahy se zákazníky.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the topics of organizational culture and customer relationship management. Both topics are becoming increasingly important in the working of companies and these topics are linked to each others. The theoretical part provides a general overview related to these themes and explains important concepts related to this topic. In context with this theme, the work also discusses the code of ethics. This part is followed by a practical part, which analyzes the organizational culture and activities associated with customer relationship management in the company CERET Reality, s.r.o. For a more detailed analysis, two interviews were conducted, with the manager and the company's executive, who provided important information about the company's culture and CRM related with this company. Subsequently, a questionnaire survey was conducted, which was to confirm or refute the analyzed organizational culture and activities related to Customer Relationship Management. In the last part of this work, measures which will strengthen the culture in the organization and customer relations are proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kochova_K17B0066P.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
Kochova_Eliska_o.pdf (oponent).pdfPosudek oponenta práce223,28 kBAdobe PDFView/Open
Kochova_Eliska_v..pdfPosudek vedoucího práce153,69 kBAdobe PDFView/Open
Kochova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce39,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40013

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.