Title: Procesní management ve vybraném podniku
Other Titles: Process Management in the Selected Company
Authors: Moškořová, Markéta
Advisor: Čížek Petr, Ing. Ph.D., MA
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40018
Keywords: proces;řízení;procesní management;společnost;reengineering
Keywords in different language: process;management;process management;reengineering
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá procesním řízením ve vybraném podniku. Jejím cílem je analýza procesů probíhajících ve společnosti, odhalení jejich nedostatků a následně navržení změn za účelem zlepšení současného stavu. Na úvod jsou v teoretické části definovány základní pojmy související s daným tématem, pro objasnění této problematiky. Samotná praktická část zahrnuje výzkum, který byl prováděn prostřednictvím pozorování, osobních rozhovorů a prostudování materiálů poskytnutých zástupci společnosti. Výsledkem šetření bylo odhalení a popis slabých míst ve vybraném procesu. Na tyto nedostatky byla navržena adekvátní opatření, která by mohla vést ke zlepšení dosavadního stavu a úspoře zbytečných nákladů podniku. Návrh byl předán společnosti, která se jím bude nadále zabývat.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the process management in a selected company. It aims to analyse the processes taking place in said company, uncover their deficiencies and subsequently offer alterations in order to improve the current situation. To begin with, the theoretical part defines the basic terms related to this topic for a better understanding of the issue. The practical part itself consists of research done by observing, personal conversations and a study of materials provided by the company. The result of the research was an uncovering and a description of weak spots in a chosen process. Appropriate measures were suggested for these deficiencies, which could lead to an improvement of the current situation and savings in needless expenses for the company. The proposal was presented to the company which will deal with it further.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Moskorova.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Moskorova_Marketa_v.pdf Pavlak oponent.pdfPosudek oponenta práce222,13 kBAdobe PDFView/Open
moskorova_marketa_v.pdfPosudek vedoucího práce202,36 kBAdobe PDFView/Open
Moskorova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce37,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40018

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.