Title: Řízení kvality projektů
Other Titles: Project quality management
Authors: Rayserová, Zuzana
Advisor: Čížek Petr, Ing. Ph.D., MA
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40029
Keywords: projekt;kvalita;řízení kvality;metody a nástroje kvality
Keywords in different language: project;quality;quality management;methods and tools of quality
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na řízení kvality vybraného projektu zavedení nového výrobku do výroby. V teoretické části pojednává o pojmech projekt, kvalita a kvalitativní stupeň. Uvedeny jsou metody a nástroje používané pro řízení kvality. Praktická část představuje řízení kvality vybraného projektu ve vybrané společnosti. V další části je analyzován vybraný projekt. Metody z teoretické části byly ověřeny v části praktické a na základě vyhodnocení byly společnosti doporučeny návrhy na zlepšení v oblasti řízení kvality projektů.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the quality management of the selected project of introducing a new product into production. The theoretical part deals with the terms project, quality and qualitative degree. Methods and tools for quality management are explained. The practical part presents the quality management of the selected project in selected company. In the next part is analyzed the selected project. Methods from the theoretical part were verified in the practical part and based on the evaluation were recommended the suggestions for improvement in the area of project quality management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Rayserova Zuzana.pdfPlný text práce3,69 MBAdobe PDFView/Open
BP_Rayserova_VP.pdfPosudek vedoucího práce220,57 kBAdobe PDFView/Open
BP_Rayserova_OP.pdfPosudek oponenta práce222,53 kBAdobe PDFView/Open
Rayserova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce63,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40029

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.