Title: Řízení rizik vývojového projektu
Other Titles: Development project risk management
Authors: Tuka, Jan
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Svoboda Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40056
Keywords: projekt;řízení rizik;vývojový projekt;riziková analýza
Keywords in different language: project;risk management;development project;risk analysis
Abstract: Cílem práce je analýza rizik při vývoji nízkopodlažního regionálního motorového vozu. V rámci této práce jsou vyskytnuvší se rizika analyzována, vyhodnocována a jsou navrhnuta protiopatření vedoucí k odstranění takovýchto rizik, která mohou ovlivnit jak samotný vývoj, tak i následnou konstrukci. Výsledkem tedy je provedení kompletní analýzy rizik projektu a to od identifikace rizik, přes jejich kvalifikaci a kvantifikaci až po navržení obrany proti těmto rizikům. Druhým výstupem této práce pak je následné ekonomické zhodnocení navržených protiopatření vzniklých tímto rizikovým šetřením. Takovéto ekonomické analýze jsou ovšem podrobovány pouze ta rizika s největší závažností a dopadem, u kterých jsou i navržená opatření z pohledu nákladů nejnákladnější.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to analyze the risks in the development of a low-floor regional motor car. In this work, the occurring risks are analyzed, evaluated and countermeasures are proposed to eliminate such risks, which may affect both the development itself and the subsequent construction. The result is a complete analysis of project risks, from the identification of risks, through their qualification and quantification to the design of defenses against these risks. The second output of this work is the subsequent economic evaluation of the proposed countermeasures arising from this risk investigation. However, only those risks with the greatest severity and impact are subject to such an economic analysis, for which even the proposed measures are the most costly in terms of costs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce461,6 kBAdobe PDFView/Open
tuka Posudek vedouci BP-DP aktual 19_20-5.pdfPosudek vedoucího práce220,56 kBAdobe PDFView/Open
Jan TUKA_Posudek oponenta 2020_ rizika_I.pdfPosudek oponenta práce222,83 kBAdobe PDFView/Open
Tuka - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce47,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40056

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.