Title: Současné problémy trhu práce ve vybraném regionu
Other Titles: Current labor market problems in the selected region
Authors: Dzubová, Kamila
Advisor: Tesařová Vendula, Ing. Ph.D.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40061
Keywords: trh práce;faktory trhu práce;aktéři trhu práce;český trh práce;nezaměstnanost;politika trhu práce;trh práce na tachovsku
Keywords in different language: labor market;labor market factors;labor market actors;czech labor market;unemployment;labor market policy;labor market in tachov
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analyzování trhu práce v Plzeňském kraji a jeho regionech, konkrétně tedy na trh práce na Tachovsku. Práce je rozdělena na dva základní pojmy, a to trh práce a nezaměstnanost. Bakalářská práce je dále rozdělena na vymezení jednotlivých typů nezaměstnanosti, a nakonec na představení politiky trhu práce včetně charakteristiky současného pracovního trhu České republiky. Provedeným výzkumem jsem analyzovala nezaměstnanost v okrese Tachov a motivační faktory, které hledání zaměstnaní ovlivňují. Hlavní přínos praktické části práce spočívá v podrobném analytickém zpracování zjištěných skutečností a seznamuje se skutečným stavem nezaměstnanosti a faktory ovlivňujících nezaměstnanost.
Abstract in different language: Presented work is focused on the analysis of labor market in Pilsen region and regions of Pilsen, namely the labor market in Tachov. The thesis is divided into two basic terms: labor market and unemployment. Bachelor thesis i also divided into the definition of individual types of unemployment and introducing of labor market policy including the characteristics of the current labor market in Czech Republic. By my research I analyzed the unemployment in the district of Tachov and the motivational factors that influence the search for employed. The main benefit of the practical part of the thesis is the detailed analytical processing of the findings and the actual state of unemployment and factors influencing unemployment
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Trh prace na Tachovsku finalni verze.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
BP_Dzubova_VP.pdfPosudek vedoucího práce224,81 kBAdobe PDFView/Open
BP_Dzubova_OP.pdf.pdfPosudek oponenta práce127,59 kBAdobe PDFView/Open
Dzubova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce41,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40061

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.