Title: Využitie ľudových metód liečiteľstva v súčasnej ománskej spoločnosti
Other Titles: The Use of Folk Healing Methods in Contemporary Omani Society
Authors: Obtulovičová, Aneta
Advisor: Ramadan Ivan, Mgr. Ph.D.
Referee: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40264
Keywords: sultanát omán;ľudové liečiteľstvo;alternatívna medicína;tradiční liečitelia;liečivé rastliny
Keywords in different language: sultanate of oman;indigenous medicine;alternative medicine;traditional healers;medicinal plants
Abstract: Práca sa zameriava na zmapovanie najpoužívanejších prvkov ľudového liečiteľstva v Sultanáte Omán. V úvode sú zadefinované pojmy konkrétnych druhov medicín, ktoré mali vplyv na formovanie tradičného ománskeho liečiteľstva. Ďalšia kapitola podáva informácie o všeobecnej zdravotnej starostlivosti v krajine a jej vplyve na ľudovú medicínu. Nasledujúca časť práce poskytuje komplexný pohľad na postavenie alternatívneho liečiteľstva a jeho popularitu v súčasnej ománskej spoločnosti. V jednotlivých kapitolách o rastlinnej liečbe a liečebných metódach, sú uvedené najdôležitejšie zložky liečiteľstva a ich využitie pri rôznych typoch ochorení. Tieto teoretické poznatky sa v podkapitolách opierajú o výpovede ľudových liečiteľov, ktoré boli zozbierané v rámci rozhovorov počas terénneho výskumu v Ománe. V práci sú zohľadnené aj možné škodlivé účinky ľudových metód liečiteľstva na zdravotný stav pacientov. Záver tvorí zhrnutie výsledkov kvalitatívneho výskumu, ktorého doplnkom sú informácie o respondentoch a obrazové prílohy pre lepšiu ilustráciu jednotlivých prvkov tradičného ománskeho liečiteľstva.
Abstract in different language: The work focuses on the description of the most used elements of folk medicine in the Sultanate of Oman. In the introduction, the concepts of medicinal products that have influenced the formation of traditional Omani healing are defined. The next chapter contains information on general health care in the country and its impact on folk medicine. The following part of the work provides a comprehensive view of the position of alternative medicine and its popularity in contemporary Omani society. In the individual chapters on herbal therapy and treatment methods, the most important components of healing and their use in various types of diseases are listed. These theoretical findings in the subchapters are based on the statements of folk healers, which were collected during interviews of field research in Oman. The work also takes into account the possible harmful effects of folk methods of medicine on the patients' health status. The conclusion is a summary of the results of qualitative research, supplemented by information on individual respondents and photographic attachments for a better illustration of the individual elements of traditional Omani healing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova praca Obtulovicova.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Obtulovicova.PDFPrůběh obhajoby práce41,79 kBAdobe PDFView/Open
Obtulovicova V.PDFPosudek vedoucího práce252,14 kBAdobe PDFView/Open
Obtulovicova O.PDFPosudek oponenta práce284,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40264

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.