Title: Učenci ve službách novoasyrských králů
Other Titles: Scholars in the service of Neo-Assyrian kings
Authors: Otýpková, Anna
Advisor: Šašková Kateřina, Mgr. Th.D.
Referee: Pecha Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40265
Keywords: učenci;novoasyrské období;rituál;asarhaddon;aššurbanipal;modlitba;drobopravectví;astrologie;vnitřní kruh;nářky;lékařství;léčitelství;věštění;omen;tabulky
Keywords in different language: scholars;neo-assyria;ritual;esarhaddon;ashurbanipal;prayer;extispicy;astrology;inner circle;lamentation;medicine;healing;diviner;omen;tablets
Abstract: Práce je zaměřena na novoasyrské období, které se datuje přibližně mezi lety 1000-612 př. n. l. Práce je rozdělena na jednotlivé bloky. V první část je zaměřena na vznik písma a nejstarší formu vzdělávání. Ve druhé části je představeno obecné fungování královského dvora a tamního personálu. Svůj prostorje dán i pozici panovníka jako takového a jeho vztahu k učencům. Třetí část je věnovánq samotným oborům tehdejších věd a představila jsem tedy pět základních disciplín, ve kterých byli (nejen) novoasyrští experti zběhlí. Detailněji je popsána náplň jejich práce, boha, který jim byl ochráncem a jak do tehdejšího systému zapadal koncept věštění. Čtvrtá část se zabývá jednotlivými učenci, kteří byli králům Asarhaddonovi a Aššurbanipalovi nejblíže. Jedná se o takzvaný "vnitřní kruh" expertů. Poslední oddíl se podrobně věnuje znalostem a dovednostem učenců v praxi v podobě rituálů, které často zahrnovaly samotného krále a byly spojeny se speciálními modlitbami.
Abstract in different language: The main focus of this work was laid on introducing scholar lore in the times of Neo-Assyrian Empire. A brief introduction of the first writing system and education can be found on the first pages of this paper. In the second chapter, I decided to introduce the general system of the king's court, general position of the king and finally the scholars' relationship to the king himself. As I see it, the crucial part of this master's thesis can be found within the second part of chapter 4, all of the chapter 5 and approximately second part of chaper 6. In the lines of forementioned thesis parts, the reader can find introduction of the five disciplines of which the king's scholars became masters: upšarr?tu, ?šip?tu, b?r?tu, as?tu and kal?tu. On following pages i introduce members belonging to rulers' inner circle where I give more detailed information about each of them along with some parts of the letters that they wrote. Last part of this work can be perceived as the most interesting one, as it deals with practices of scholars in real life. I did not forget to introduce a deeper insight into the kal?s' chants, main rituals and important text series that are crucial for understanding principles of scholars' work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ucenci ve sluzbach novoasyrskych kralu_DP_Otypkova.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Otypkova V.PDFPosudek vedoucího práce229,01 kBAdobe PDFView/Open
Otypkova O.PDFPosudek oponenta práce132,96 kBAdobe PDFView/Open
Otypkova.PDFPrůběh obhajoby práce39,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40265

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.