Název: Místní region ve výuce zeměpisu
Další názvy: Using the local region in education at secondary schools and lower level schools
Autoři: Lindová, Terezie
Vedoucí práce/školitel: Novotná, Marie
Oponent: Suda, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4047
Klíčová slova: region;místní region;výuka;vzdělávání;genius loci;modelové příklady;Google Earth
Klíčová slova v dalším jazyce: region;the local region;learning;genius loci;model examples;Google Earth
Abstrakt: Předkládaná práce se věnuje tematice místního reginu ve vzdělávání.Úvodní kapitoly jsou věnovány definici a vymezení pojmů region, místní region. Další část popisuje začlenění tématu místní region do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Následující tři kapitoly se věnují využití místního regionu ve výuce na nižším stupni víceletých gymnázií a druhém stupni základních škol. Práce obsahuje návrh koncepce výuky místního regionu z hlediska použitých didaktických prostředků a příklady úkolů využitelných při samostných hodinách.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of the diploma thesis is the local region in education. The terms region and local region are defined and qualified in the first part of the work. The next part describes the integration of the local region theme into The Framework Educational Programme for Basic Education. The following three chapters focus on the application of the local region in classwork in the lower secondary education and in the lower level of multi-year gymnasia. The thesis contains a proposal of conception of classwork in the terms of the used didactic means and examples of exercises applicable in the classwork.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lindova_Terezie_diplomova_prace_2012.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lindova - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce221,77 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Lindova - p. oponenta.jpgPosudek oponenta práce279,58 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Lindova.jpgPrůběh obhajoby práce172,98 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4047

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.