Title: Stability of extraction spaces closure in patients treated with four premolars extraction
Other Titles: Stabilita uzávěru extrakčních mezer u pacientů léčených extrakcí čtyř premolárů
Authors: Papežová, Tereza
Böhmová, Hana
Marek, Patrice
Citation: PAPEŽOVÁ, T., BÖHMOVÁ, H., MAREK, P. Stability of extraction spaces closure in patients treated with four premolars extraction. Ortodoncie, 2020, roč. 29, č. 3, s. 169-182. ISSN 1210-4272.
Issue Date: 2020
Publisher: Česká ortodontická společnost
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/41931
ISSN: 1210-4272
Keywords: extrakční léčba;extrakce čtyř premolárů;extrakční mezera;stabilita
Keywords in different language: extraction therapy;four premolars extraction;extraction space/site;stability
Abstract: Cíl: Cílem retrospektivní studie bylo ověřit souvislost vybraných parametrů a jejich změny v průběhu léčby a retenční fáze s opětovným otevřením extrakčních mezer u pacientů léčených extrakcí 4 premolárů. Materiál: Soubor tvořilo 42 pacientů. Hodnoceno bylo 141 kvadrantů, ve kterých byla tremata po extrakci na konci léčby zcela uzavřena. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin podle toho, zda zůstala v retenční fázi extrakční tremata uzavřená či nikoli. Průměrná délka retenční fáze byla 7 let. Metodika: U všech pacientů byly z dokumentace před léčbou, při sejmutí aparátu a v průběhu retenční fáze hodnoceny tyto parametry: Littleů v index nepravidelnosti dolního frontálního úseku, hloubka skusu, incizální schůdek, okluzní kontakty, sklon špičáků k okluzní rovině, poloha horního a dolního řezáku. Byl zaznamenán úhel NS-ML na počátku léčby. Dle ortopantomogramu v čase sejmutí aparátu byla zhodnocena přítomnost třetích molárů a skutečnost, zda mají či nemají dokončený vývoj. Závěr: Nebyla nalezena statisticky signifikantní souvislost mezi měřenými parametry a opětovným otevřením extrakční mezery.
Abstract in different language: Aim: The retrospective study aims to confirm/disprove the relationship between selected parameters and their change during the treatment and retention phase, and the repeated opening of extraction spaces in patients treated with four premolars extraction. Material: The sample comprised 42 patients. We assessed 141 quadrants in which extraction spaces were completely closed at the end of therapy. The patients were divided into two groups: one with spaces remained closed during the retention phase, the other without closed spaces. The mean length of the retention phase was 7 years. Method: The following parameters were assessed (using documentation made prior to the treatment, at the time of appliance removal, and during the retention phase): Little's Irregularity Index of lower anterior segment, overbite, overjet, occlusal contacts, inclination of canines to occlusal plane, position of upper and lower incisors. We recorded NS-ML angle at the beginning of therapy. According to orthopantomograms taken at the time of appliance removal we assessed the presence of third molars and whether they are fully developed or not. Conclusion: We did not find statistically significant relationship between the parameters measured and repeated opening of extraction sites.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům
© Česká ortodontická společnost
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Clanek-Ortodoncie-03-2020-04.pdf391,54 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41931

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD