Title: The risks associated with the progression of time spent by using mobile multimedia in after-school time among older school-age children
Other Titles: Rizika spojená s progresí času stráveného užíváním mobilních multimédií mimo školu u dětí staršího školního věku
Authors: Salcman, Václav
Citation: SALCMAN, V. The risks associated with the progression of time spent by using mobile multimedia in after-school time among older school-age children. In: ICERI 2019 Proceedings : 12th international conference of education research and innovation. Valenica: IATED, 2019. s. 3595-3600. ISBN 978-84-09-14755-7, ISSN 2340-1095.
Issue Date: 2019
Publisher: IATED
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42211
ISBN: 978-84-09-14755-7
ISSN: 2340-1095
Keywords: multimedia;mimoškolní aktivity;děti;rizika
Keywords in different language: multimedia;after-scholl time;children;risks
Abstract: Moderní mutimédia, především tablety a mobilní telefony, jsou dnes nedílnou součástí každodenního života dětí staršího školního věku (12-15 let). Intenzivní používání přináší celou řadu pozitiv (rychlý zdroj informací, sociální kontakty atd.), je ovšem spojeno i s mnoha negativními faktory jako např. rizikovým chováním dětí na internetu, výrazným snížením pohybové aktivity, nesprávnou výživou nebo narušením interakcí v rodině atd. Cílem čtyřleté studie bylo zjistit, do jaké míry se u školáků (n=251) mezi 12 a 15 rokem věku mění doba strávená používáním multimédii (mobil, tablet) mimo školu. Pomocí řízeného strukturovaného rozhovoru (Pen and paper interview), opakovaného v 6,7,8 a 9 třídě se podařilo shromáždit údaje o průměrném čase, jaký děti za den stráví aktivitou s mobilními multimédii. Pro statistické zhodnocení rozdílů času stráveného užívání mobilních multimédií ve 12 a15 letech věku probandů byl použit Wilcoxonův párový neparametrický test. Výsledky tohoto testu (Z = 10,38; p = 0.00) ukazují, že 12 letí žáci stráví užíváním mobilních multimédií signifikantně méně času než žáci 15 letí. Parametry statisticky zpracované byly vyjádřeny pomocí tabulek a grafů. Zjištěné údaje podporují naši hypotézu, že čas, který děti stráví využíváním mobilních multimédií mezi 12 a 15 rokem věku výrazně narůstá. Naměřené hodnoty průměrného denního času byl u 12 letých dětí 2h 26min a u dětí 15 letých 3h 52min, tedy celkový nárůst o 1h 26min (58,61%). Maximální průměrný čas (8 hodin denně) uvedl pouze jeden žák z celého souboru, naopak nejnižší zaznamenaný výsledek byl u dvou žáků 0,5 hodiny denně. Výsledky této studie především s ohledem na progresi užívání mobilních zařízení jsou alarmující. Děti jsou v období staršího školního věku vystaveny rizikům spojeným s užíváním internetu (závislost na tzv. virtuálních drogách, informační přetížení atd.), dochází k výraznému poklesu pohybové aktivity, což může generovat zdravotní problémy (obezita, poruchy pohybového aparátu, kardiovaskulární a metabolické choroby atd.), prací s tabletem či mobilem v pozici „do blízka“ dochází k nadměrnému přetěžování zrakového aparátu (progrese myopie). Dalšími negativními faktory mohou být poruchy duševního zdraví a narušení sociální vztahů jedince. Včasnou prevencí je nutné učinit kroky k zamezení výše uvedených rizik.
Abstract in different language: Modern multimedia, specifically tablets and mobile phones, are currently an integral part of the everyday life of older school-age children (12-15 years). Intensive use of multimedia is associated with a great number of positive aspects (quick source of information, social contacts, etc.), but also brings many negative factors, such as risky behaviour of children on the internet, significant decrease in their physical activity, improper nutrition, or disruption of family interactions, and the like. The objective of our four-year study was to find out how the time spent by young people changes (n = 251) in the age range of 12 to 15 years by using multimedia (mobile phones, tablets) in after-school time. Through the medium of a structured pen and paper interview, repeated in the 6th, 7th, 8th, and the 9th grades, we were able to collect data on average daily time spent by children with mobile multimedia. For a statistical evaluation of differences in time spent by children in the age range of 12 to 15 with mobile multimedia, the paired, non-parametric Wilcoxon test was used. The results of this test (z = 10.38; p = 0.00) demonstrate that 12-year-old pupils significantly spend less time using mobile multimedia than 15-year-old pupils. Parameters were expressed by means of frequency, averages, and percentage representation in charts. The observed data support our hypothesis that time spent by children using mobile multimedia is significantly increased among children in the age range of 12 to 15 years. The measured values of the average daily time were 2h 26min among 12-year-old children, respectively 3h 52min among 15-year-old children, which represents a total increase by 1h 26min (58.61%). The maximum average time (8 hours a day) was reported only by one pupil from the whole research sample, while the lowest recorded result was reported by two pupils, namely 0.5 hours a day. The results of our study, most importantly with regard to the progression of time spent by using mobile devices, are alarming. During the older school age, children are exposed to the risks associated with the use of the internet (dependence on so-called virtual drugs, information overload, etc.), and there is a significant decrease in physical activity of children, which can result in health problems (obesity, musculoskeletal disorders, cardiovascular and metabolic diseases, etc.), working with tablets or mobile phones in the “close-up” work position causes excessive overloading of the visual apparatus (and the possible progression of myopia). We can name other negative factors, such as mental health disorders and disrupted social relationships of individuals. To avoid the above-mentioned risks, it is necessary to take early prevention steps.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IATED
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Salcman_Sevilla_2019.pdf512,51 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42211

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD