Title: Effectiveness of resistance training with the use of a suspension system in patients after myocardial infarction
Other Titles: Efektivita zátěžového tréninku s využitím systému zavěšení u pacientů po infarktu myokardu
Authors: Nowak, Agata
Morawiec, Michał
Gabryś, Tomasz
Nowak, Zbigniew
Szmatlan-Gabryś, Urszula
Salcman, Václav
Citation: NOWAK, A., MORAWIEC, M., GABRYŚ, T., NOWAK, Z., SZMATLAN-GABRYŚ, U., SALCMAN, V. Effectiveness of resistance training with the use of a suspension system in patients after myocardial infarction. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, roč. 17, č. 15, s. 1-18. ISSN 1660-4601.
Issue Date: 2020
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85088884536
http://hdl.handle.net/11025/42212
ISSN: 1660-4601
Keywords: komplexní rehabilitace srdce;perkutánní koronární angioplastika;ischemická srdeční nemoc;infarkt myokardu
Keywords in different language: comprehensive cardiac rehabilitation;percutaneous coronary angioplasty;ischaemic heart disease;myocardial infarction
Abstract: Cílem studie bylo posoudit účinky odporového tréninku s použitím systému zavěšení na toleranci zátěže, hodnocené zátěžovým testem, a změny vybraných echokardiografických parametrů pacientů po infarktu myokardu. Do studie bylo zařazeno 44 mužů. Subjekty byly rozděleny do dvou skupin: Standard (20) a Suspension system (24). Všechny subjekty podstoupily angioplastiku s implantací stentu. Skupiny standardních a závěsných systémů provedly 24denní program zlepšování zahrnující 22 tréninkových jednotek. Každé sezení sestávalo z vytrvalosti, obecné výdrže a silového tréninku. Namísto odporového tréninku experimentální skupina provedla vícebodová cvičení s odpruženým systémem. Statisticky významné změny v obou skupinách byly pozorovány v parametrech echokardiografického zátěžového testu, jako je doba trvání testu (p = 0,000), ujetá vzdálenost (p = 0,000), MET (p = 0,000), VO2max (p = 0,000) a SBPrest (p = 0,013). Navíc se zlepšila hodnota SBPmax ve skupině s odpruženým systémem (p = 0,035). Echokardiografický test odhalil významné zlepšení ejekční frakce levé komory u obou skupin (skupina SP p = 0,001, standardní skupina p = 0,005). Test lipidového profilu ve skupině SP odhalil statisticky významné zlepšení TC (p = 0,003), HDL (p = 0,000) a LDL (p = 0,005). Cvičení se závěsným systémem mělo pozitivní vliv na změnu úrovně tolerance zátěže, funkce levé komory a profil lipidů v krvi.
Abstract in different language: The aim of the study was to assess the effects of resistance training with the use of a suspension system on exercise tolerance, evaluated through an exercise test, and the changes in selected echocardiographic parameters of patients after myocardial infarction. The study involved 44 males. The subjects were divided into two groups: Standard (20) and Suspension system (24). All the subjects had undergone an angioplasty with stent implantation. The standard and suspension system groups carried out a 24-day improvement program comprising 22 training units. Each session consisted of endurance, general stamina and resistance training. Instead of resistance training, the experimental group made multijoint exercises with a suspension system. Statistically significant changes in both groups were observed in the parameters of the echocardiographic exercise test, such as test duration (p = 0.000), distance covered (p = 0.000), MET (p = 0.000), VO2max (p = 0.000) and SBPrest (p = 0.013). Additionally, SBPmax in the suspension system group improved (p = 0.035). The echocardiographic test revealed significant improvement of Left Ventricular Ejection Fraction in both groups (SP group p = 0.001, standard group p = 0.005). The lipid profile test in the SP group revealed statistically significant improvement of TC (p = 0.003), HDL (p = 0.000) and LDL (p = 0.005). Training with the suspension system had a positive effect on the change of exercise tolerance level, left ventricular function and blood lipid profile.
Rights: © MDPI
Appears in Collections:Články / Articles (KTV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
IJERPH_2020.pdf3,3 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42212

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD