Title: Particular Type of Property Restitution after World War II – German Military Exercise Areas on the Territory of the ex-Protectorate Bohemia and Moravia
Other Titles: Zvláštní druh restituce majetku po 2. světové válce – bývalá německá vojenská cvičiště na území někdejšího Protektorátu Čechy a Morava
Authors: Valeš, Václav
Citation: VALEŠ, V. Particular Type of Property Restitution after World War II – German Military Exercise Areas on the Territory of the ex-Protectorate Bohemia and Moravia. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2019, roč. 12, č. 3, s. 376-386. ISSN 2084-4115.
Issue Date: 2019
Publisher: Jagiellonian University Press
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42246
ISSN: 2084-4115
Keywords: Československo;Protektorát Čechy a Morava;německá vojenská cvičiště;restituce, pozemkové právo;Fond národní obnovy
Keywords in different language: Czechoslovakia;Protectorate of Bohemia and Moravia;German military training grounds;restitution;land law;National Recovery Fund
Abstract: Článek popisuje restituční proces, který proběhl po roce 1945 v Československu v souvislosti s majetkem okupovaným v letech 1939-1945 v Protektorátu Čechy a Morava pro vytvoření německých vojenských cvičných prostor Ta se rozkládala zhruba na 1 % rozlohy dnešní České republiky a stala se majetekem Třetí říše. Do budoucna měla být využita pro germanizaci českých zemí. Restituční proces, který po roce 1945 na tomto území podléhal, nebyl přímo upraven zákonem, nýbrž zvláštní směrnicí Osidlovacího řadu a Fond národní obnovy ze dne 2. prosince 1947. Ta obecně vycházela ze zásad obsažených v zákoně který byl v zásadě založen na zásadách obsažených v zákoně č. 128/1946 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících, ve znění zákona č. 79/1948 Sb. Tato směrnice byla do značné míry vůči restituentům příznivější než analogická zákonná právní úprava, která se týkala jiných území než bývalých německých vojenských cvičišť. Pozornost je věnována nejen obsahu směrnice ze dne 2. prosince 1947 a souvisejících právních předpisů, ale také jejímu uplatňování od konce druhé světové války do současnosti.
Abstract in different language: The article describes the restitution process that took place after 1945 in Czechoslovakia in relation to the property occupied in 1939-1945 in the Protectorate of Bohemia and Moravia for the creation of German military exercise areas. They were supposed to be used for the Germanization of the Czech lands. To create these spaces, the Nazis abused the legal order of the Czechoslovak Republic from 1918 to 1938. The restitution process subject to this territory after 1945 was governed by the separate Directive of the Settlement Office and the National Renewal Fund of 2 December 1947. It was generally based on the principles contained in the Act No. 128/1946 Coll., on the invalidity of certain property-right acts from the time of oppression and of some other intervention into property-rights, as amended by the Act No. 79/1948 Coll. This directive was, generally speaking, more favorable to restituents than analogous legal regulations. Attention is paid not only to the content of the Directive of 2 December 1947 and related legislation, but also to its application from the end of World War II to the present. The article also refers to the professional literature, which was devoted to the topic.
Rights: © Jagiellonian University Press
Appears in Collections:Články / Articles (KPD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
4_Vales_KSHPiP_2019_21-3.pdf388,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42246

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD