Title: Ošetřovatelské intervence v současné národní legislativě České republiky v kontextu pojmů
Other Titles: Nursing interventions in the current national legislation of the Czech Republic in the context of concepts
Authors: Frei, Jiří
Citation: FREI, J. Ošetřovatelské intervence v současné národní legislativě České republiky v kontextu pojmů. In: Recenzovaný sborník z kongresu s mezinárodními příspěvky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 88-95. ISBN 978-80-261-0963-1.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42254
ISBN: 978-80-261-0963-1
Keywords: Ošetřovatelské;intervence;současné;národní;legislativě;České;republiky;kontextu;pojmů
Keywords in different language: Nursing;interventions;current;national;legislation;Czech;Republic;the;context;concepts
Abstract: Práce všeobecné sestry v České Republice a veškeré ošetřovatelské intervence jsou úzce svázány s platnou legislativou. V roce 2017 došlo k zásadní změně ve vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků novelou zákona. Ta by měla podle MZČR vyřešit akutní nedostatek sester v českých nemocnicích. Dnem 1. září 2017 nabyl v České Republice účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon mimo jiné umožňuje získat vybraným zdravotnickým pracovníkům kvalifikaci všeobecné sestry nebo dětské sestry zkráceným (minimálně ročním) studiem na vyšší odborné škole. Novela zákona ruší pozici zdravotnického asistenta a místo něj zavádí pozici praktické sestry, která pracuje bez odborného dohledu. Novelou zákona 96/2004 Sb. skončila také k 1. 9. 2017 registrace nelékařských zdravotnických pracovníků u NCO NZO navázaná na celoživotní vzdělávání formou kreditního systému. Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává v zákoně zachována v souladu se směrnicí EU 2005/36/ES. Fakticky tak přechází na zaměstnavatele povinnost umožnit či zajistit nelékařům vhodné kontinuální vzdělávání. Zde je bohužel několik technických výkladů na praktické provedení a samotný přístup zaměstnavatelů a způsob podpory či zajištění vzdělávání nelékařů se tak může diametrálně odlišovat. Během roku 2017 pak take vešla v platnost vyhláška 391/2017, která mění vyhlášku 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Výše uvedené právní normy ve svém kontextu definují činnosti nelékařských zdravotnických pracovníků, tzn. jsou úzce spojeny se zajištěním ošetřovatelských intervencí. Ke splnění cíle byla tedy využita analýza obsahu právních předpisů České republiky.
Abstract in different language: The work of a general nurse in the Czech Republic and all nursing interventions are closely linked to the applicable legislation. In 2017, there was a fundamental change in the education of non-medical health professionals by an amendment to the law. According to the Ministry of Foreign Affairs, this should solve the acute shortage of nurses in Czech hospitals. On 1 September 2017, Act No. 201/2017 Coll., Amending Act No. 96/2004 Coll., On the conditions for acquiring and recognizing competence to perform non-medical health professions and to perform activities related to the provision of health care, entered into force in the Czech Republic. and on the amendment of some related acts (Act on Non-Medical Health Professions), as amended. Among other things, this law enables selected health care workers to obtain the qualification of a general nurse or a child nurse through abbreviated (at least one year) study at a higher vocational school. The amendment to the law abolishes the position of a medical assistant and instead introduces the position of a practical nurse who works without professional supervision. The amendment to Act 96/2004 Coll. As of 1 September 2017, the registration of non-medical health professionals at the NCO NZO, linked to lifelong learning in the form of a credit system, also ended. The obligation of lifelong learning remains in the law in accordance with EU Directive 2005/36 / EC. In fact, the obligation to enable or provide suitable continuing education for non-physicians passes to the employer. Unfortunately, there are several technical interpretations of the practical implementation and the very approach of employers and the way of supporting or ensuring the education of non-physicians can thus differ diametrically. During 2017, Decree 391/2017, which amends Decree 55/2011 Coll., On the activities of healthcare professionals and other professionals, also entered into force. The above-mentioned legal norms in their context define the activities of non-medical health professionals, ie. they are closely linked to the provision of nursing interventions. An analysis of the content of the legislation of the Czech Republic was therefore used to meet the objective.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sborník 2020.pdf1,97 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42254

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD