Title: Obchod s chudobou: kvalitativní obsahová analýza českých médií v letech 2006–2017
Other Titles: The Poverty Business: Qualitative Analysis of Czech Media from 2006 to 2017 of Czech Media from 2006 to 2017
Authors: Kupka, Petr
Walach, Václav
Brendzová, Alica
Plachý, Ondřej
Lupták, Ľubomír
Toušek, Ladislav
Tvrdá, Kateřina
Vanková, Klára
Dvořáková, Tereza
Citation: KUPKA, P., WALACH, V., BRENDZOVÁ, A., PLACHÝ, O., LUPTÁK, Ľ., TOUŠEK, L., TVRDÁ, K., VANKOVÁ, K., DVOŘÁKOVÁ, T. Obchod s chudobou: kvalitativní obsahová analýza českých médií v letech 2006–2017. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2019, roč. 11, č. 1, s. 19-42. ISSN 1802-0364.
Issue Date: 2019
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42581
ISSN: 1802-0364
Keywords: chudoba, sociální vyloučení, sociálně vyloučené lokality, kvalitativní obsahová analýza
Keywords in different language: poverty business, poverty industry, social exclusion, socially excluded localities, qualitative content analysis
Abstract: Obchod s chudobou se v poslední době stal častým problémem veřejného diskurzu. Tomu odpovídá i Programové prohlášení vlády České republiky, neboť je zde zmíněna problematika chudoby v souvislosti se zneužíváním systému sociální péče prostřednictvím předražených ubytovacích domů. Navzdory politickému významu obchodu s chudobou nebyl doposud proveden žádný pokus objasnit význam tohoto pojmu. Tato studie má být prvním krokem k pochopení obchodu s chudobou v českém kontextu; jeho cílem je prozkoumat, jak byl tento jev zastoupen v českých zpravodajských médiích. Výzkum byl založen na teorii reprezentace a kvalitativní obsahové analýze, což byla metoda, která byla navržena pro tematickou analýzu mediálního obsahu. Data byla čerpána z databáze Anopress IT. Z 1 277 textů obsahujících pojem „obchod s chudobou“ a podobných souvisejících termínů bylo pro analýzu vybráno 66 textů. Analýzou bylo zjištěno, že obchod s chudobou je prezentován hlavně jako otázka bydlení; byly však identifikovány i jiné významy, z nichž všechny souvisely s myšlenkou vykořisťování chudé a zranitelné části společnosti. Závěrem lze říci, že chudoba byla představována jako vysoce zpolitizovaný problém, který se týká zneužívání příspěvků na bydlení a je považována za socio-ekonomický a etno-kulturní problém.
Abstract in different language: he poverty business has recently become a frequent issue in public discourse. The Program Declaration of the Government of the Czech Republic also reflects this, as the poverty business is mentioned here in relation to the abuse of the welfare system through overpriced lodging houses. In spite of the political significance oft he poverty business, the research on this issue has been scant. No attempt has even been made to clarify the meaning of this concept. This study is meant to be a first step in understanding the poverty business in the Czech context; it aims to explore how this phenomenon was represented in the Czech news media. The research was based on the theory of representation and qualitative content analysis, a method that was devised for thematic analysis of media content. The data were drawn from the Ano press IT database. Out of 1,277 texts containing the term “poverty business” and similar relevant terms, 66 texts were selected for the analysis. The analysis found that the poverty business is mainly presented as a matter of housing; however, other meanings were also identified, all of which were connected to the idea of exploitation of the poor and vulnerable segments of society. The victims of the poverty business include not only the clients of poverty entrepreneurs but also other people who were categorized according to their alleged decency or indecency. The consequences of the poverty business were seen as relating to clients, interethnic coexistence and the public administration. The main subjects identified in media communications were the state, municipality, and poverty entrepreneurs, who played the role of culprits, profiting subjects, and rectifiers. To conclude, the poverty business was represented asa highly politicized issue that concerns the misuse of housing benefits and is seen both as a socio-economic and ethno-cultural problem. The solution to the poverty business was mostly conceived as a technical intervention in to the welfare system, ignoring the agency of the victims of the poverty business.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Acta-2019-1-02-Kupka_et_al.pdf256,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42581

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD