Title: Speech and web-based technology to enhance education for pupils with visual impairment
Other Titles: Využití řečových a webových technologií ke zlepšení výuky žáků se zrakovým postižením
Authors: Matoušek, Jindřich
Krňoul, Zdeněk
Campr, Michal
Zajíc, Zbyněk
Hanzlíček, Zdeněk
Grůber, Martin
Kocurová, Marie
Citation: MATOUŠEK, J., KRŇOUL, Z., CAMPR, M., ZAJÍC, Z., HANZLÍČEK, Z., GRŮBER, M., KOCUROVÁ, M. Speech and web-based technology to enhance education for pupils with visual impairment. Journal on Multimodal User Interfaces, 2020, roč. 14, č. 2, s. 219-230. ISSN 1783-7677.
Issue Date: 2020
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42710
ISSN: 1783-7677
Keywords: žáci se zrakovým postižením;rozhraní pro výukové technologie;syntéza řeči z textu;vylepšování výuky
Keywords in different language: Pupils with visual impairments;Educational technology interface;Text-to-speech synthesis;Improving classroom teaching
Abstract: Tento článek popisuje nový webový systém speciálně přizpůsobený vzdělávání českých žáků se zrakovým postižením. Systém integruje řečové a jazykové technologie s webovým prostředím na druhém stupni základního vzdělávání, zejména v předmětech matematiky a fyziky. Nové rozhraní využilo syntézu řeči z textu (TTS) pro automatické čtení vzdělávacích textů online. Rozhraní poskytuje několik TTS hlasů, ukládání syntetizovaných dat do mezipaměti a automatické zpracování vzorců v matematice a fyzice. Systém byl navržen tak, aby učitelům umožňoval vytvářet a spravovat učební materiály. Rovněž umožňuje žákům prohlížet a poslouchat čtené formy těchto dokumentů online. Na vývoji a implementaci systému se podílela škola pro žáky se zrakovým postižením. Po jednom roce používání systému denně byly shromážděny údaje o uživatelských zkušenostech a vyhodnoceních. Výsledky naznačují pozitivní přijetí a časté používání systému a také přednost před klasickými vzdělávacími materiály.
Abstract in different language: This paper describes a new web-based system specially adapted to the education of Czech pupils with visual impairment. The system integrates speech and language technologies with a web framework in lower secondary education, especially in mathematics and physics subjects. A new interface utilized the text-to-speech (TTS) synthesis for online automatic reading of educational texts. The interface provides several TTS voices, synthesized data caching, and automatic processing of formulas in mathematics and physics. The system was designed to enable teachers create and manage teaching materials. It also enables the pupils to view and listen to the read forms of these documents online. A school for pupils with visual impairment participated in the development and implementation of the system. After one year of using the system daily, the user experience and evaluation data were collected. The results indicate a positive reception and frequent use of the system as well as a preference over classical educational materials.
Rights: Plný text není přístupný.
© Springer
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KKY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Matoušek2020_Article_SpeechAndWeb-basedTechnologyTo.pdf826,22 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42710

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD