Title: Effect of soaking temperature on the microstructure and mechanical properties of heat-treated Al-Si-Nb TRIP steel
Other Titles: Vliv teploty ohřevu na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti tepelně zpracované Al-Si-Nb TRIP oceli
Authors: Kučerová, Ludmila
Burdová, Karolína
Stehlík, Adam
Citation: KUČEROVÁ, L. BURDOVÁ, K. STEHLÍK, A.Effect of soaking temperature on the microstructure and mechanical properties of heat-treated Al-Si-Nb TRIP steel. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing LTD, 2020. ISSN 1757-8981.
Issue Date: 2020
Publisher: IOP Publishing LTD
Document type: postprint
postprint
URI: 2-s2.0-85080961460
http://hdl.handle.net/11025/42908
ISSN: 1757-8981
Keywords: TRIP ocel;hliník;niob;tepelné zpracování
Keywords in different language: TRIP steel;aluminium;niob;heat treatment
Abstract: Dvou-krokové tepelné zpracování s izotermickou prodlevou na 425°C v oblasti bainitické transformace bylo použito pro nízkolegovanou vysocepevnou ocel s částečnou náhradou křemíku hliníkem. Ocel byla dále mikro-legována niobem. Byly použity různé teploty ohřevu v intervalu 750 – 1250°C a byla provedena analýza jejich vlivu na výslednou mikrostrukturu a mechanické vlastnosti. Podle výpočtů v softwaru JMatPro leží teploty pod 900 °C již v interkritické (dvoufázové) oblasti, zatímco teploty vyšší než 900 °C by měly zajistit plnou austenitizace této oceli. Vyšší teploty austenitizace byly použity, aby došlo k rozpuštění různého množství primárních karbidů a karbonitridů niobu v tuhém roztoku. Byly získány pevnosti v rozmezí 780 -1069 MPa a tažnosti 22 – 46 %.
Abstract in different language: Two-step heat treatment with bainitic hold at 425 °C was applied to low alloyed high strength steel with partial substitution of silicon by aluminium. The steel was further micro-alloyed by niobium. Various soaking temperatures in the range of 750-1250 °C were used to analyse the effect of soaking on mechanical properties and microstructure of the steel. According to calculations in JMatPro, the temperatures below 900 °C should lie in an intercritical (tow phase) region, while the temperature of 900 °C should be the first one to ensure full austenitization of this steel. To dissolve different portion of niobium into solid solution, higher soaking temperatures were also used. Tensile strengths of 780-1069 MPa and total elongation of 22-46 % were achieved.
Rights: © IOP Publishing
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kučerová_2020_IOP_Conf._Ser.__Mater._Sci._Eng._723_012018.pdf651,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42908

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD