Title: Combination of press-hardening and isothermal holding in the treatment of high-strength steels
Other Titles: Kombinace press-hardeningu a izotermické výdrže při zpracování vysokopevných ocelí
Authors: Jirková, Hana
Opatová, Kateřina
Jeníček, Štěpán
Kučerová, Ludmila
Citation: JIRKOVÁ, H. OPATOVÁ, K. JENÍČEK, Š. KUČEROVÁ, L.Combination of press-hardening and isothermal holding in the treatment of high-strength steels. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing LTD, 2020. ISSN 1757-8981.
Issue Date: 2020
Publisher: IOP Publishing LTD
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85080853596
http://hdl.handle.net/11025/42912
ISSN: 1757-8981
Keywords: TRIP ocel;vícefázová struktura;press-hardening
Keywords in different language: TRIP steel;mulptihase structure;press-hardening
Abstract: Vysokopevné díly pro automobilový průmysl jsou v současné době vyráběny zejména technologií press-hardening. Pro snížení nákladů jsou hledány nejen úspory ve výrobních technologiích, ale i v použitých materiálech. Cestou může být použití vysokopevných ocelí s různým chemickým složením. Pro experimentální program byly použity dvě oceli s různým chemickým složením. První ocel CMnSi představovala svým chemickým složením typickou nízkolegovanou ocel typu TRIP s obsahem uhlíku 0,2% a legovanou manganem a křemíkem. Druhá ocel 42SiCr patřila do skupiny martenzitických ocelí s obsahem uhlíku 0,42% C a vedle manganu a křemíku byla navíc legována chromem. Na základě dat získaných z reálného procesu press-hardeningu, byl sestaven materiálově-technologický model, ve kterém byla měněna jak teplota ohřevu, tak teplota představující tváření v uzavřeném nástroji. Protože zpracování těchto ocelí je typické izotermickou výdrží během ochlazování, byla odzkoušena i tato varianta. Z výsledků vyplývá, že ocel CMnSi není příliš citlivá na změnu parametrů zpracování a je možné dosáhnout meze pevnosti přesahující 950 MPa s tažností přes 10%. U oceli 42SiCr byl zjištěn výrazný vliv teploty ohřevu i deformace na mechanické vlastnosti. Při správné kombinaci parametrů bylo dosaženo meze pevnosti přes 2100 MPa.
Abstract in different language: Today, high-strength parts for the automotive industry are mainly produced by the press-hardening technology. In order to reduce costs, savings in production and optimal materials are sought. One option involves the use of high strength steels of various chemical compositions. Two high strength steels were studied in the present experiment. The first one was CMnSi steel, a typical low-alloy TRIP steel with a carbon content of 0.2 %; alloyed with manganese and silicon. The second one was 42SiCr steel, a member of the group of martensitic steels, with a carbon content of 0.42 %. In addition to manganese and silicon, this steel is also alloyed with chromium. The CMnSi steel has not proved to be very sensitive to changes in process parameters, achieving an ultimate tensile strength of more than 950 MPa and an elongation of over 10%. 42SiCr steel was found to respond to both heating temperature and deformation, showing different mechanical properties. With the right combination of process parameters, an ultimate tensile strength of over 2100 MPa was achieved.
Rights: © IOP Publishing
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Jirková_2020_IOP_Conf._Ser.__Mater._Sci._Eng._723_012012.pdf720,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42912

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD