Title: Heparin-Induced Thrombocytopenia after Total Knee Replacement
Other Titles: Heparinem indukovaná trombocytopenie po totální endoprotéze kolenního kloubu
Authors: Salášek, Martin
Šlechtová, J.
Pavelka, Tomáš
Citation: SALÁŠEK, M. ŠLECHTOVÁ, J. PAVELKA, T.Heparin-Induced Thrombocytopenia after Total Knee Replacement. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2020, roč. 87, č. 2, s. 127-131. ISSN 0001-5415.
Issue Date: 2020
Publisher: NLM
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85084585759
http://hdl.handle.net/11025/42918
ISSN: 0001-5415
Keywords in different language: unfractioned heparin;low molecular weight heparin;thrombocytopenia;total knee replacement
Abstract: Heparinem indukovaná trombocytopenie je vzácnou komplikací léčby jak nefrakcionovaným heparinem (UFH), tak nízkomolekulárním heparinem (LMWH). Protilátky proti komplexu heparin-trombocytový faktor 4 hrají hlavní úlohu v patogenezi, při které dochází k aktivaci trombocytů, koagulace, endotelu, monocytů, neutrofilů a následnému vysoce protrombotickému stavu. Výsledkem protrombotického stavu může být nejen žilní, ale i arteriální trombóza v různých lokalizacích (kromě žilní tromboembolické nemoci může být přítomná akutní končetinová ischemie, akutní infarkt myokardu, ischemická cévní mozková příhoda, exantém včetně nekrotizujících lézí). Pokud není HIT adekvátně léčena, může být fatální až u 10% pacientů. Pro včasnou diagnostiku je nutná kombinace skóre 4T a diagnostických laboratorních testů na HIT. Okamžité přerušení léčby heparinem (UFH, LMWH) a přechod na nehepararinová antikoagulancia (fondaparinux, bivalirudin, argatroban nebo v některých situacích DOAC) jsou při léčbě HIT zásadní. Kazuistika popisuje pacientku po primární náhradě kolena, komplikovaného rozvojem HIT bez známek žilní tromboembolické choroby. Před operací byl pacientce podán nadroparin kvůli paroxysmální fibrilaci síní, po vzniku HIT byla antikoagulace upravena na fondaparinux a následně po normalizaci počtu trombocytů na warfarin.
Abstract in different language: Heparin-induced thrombocytopenia is a rare complication of treatment with both unfractionated heparin (UFH) and low molecular weight heparin (LMWH). Antibodies against the complex heparin-platelet factor 4 are the main cause of pathogenesis, resulting in the activation of thrombocytes, coagulation, endothelium, monocytes, neutrophils and subsequent highly prothrombotic state. The prothrombotic state can result not only in venous but also in arterial thrombosis at different locations (which is manifested apart from venous thromboembolic disease also by acute limb ischemia, acute myocardial infarction, ischemic stroke, skin necrotizing lesion exanthema). If HIT is not adequately treated, it may be fatal in up to 10% of patients. For early diagnosis, a combination of 4T scores and diagnostic lab tests for HIT is required. Immediate discontinuation of heparin therapy (UFH, LMWH) and switching to non-heparin anticoagulants (fondaparinux, bivalirudin, argatroban or in some situations DOACs) are essential in HIT treatment. The case report describes the patient after primary knee replacement, complicated by the development of HIT with no evidence of venous thromboembolic disease. Preoperatively, the patient was administrated nadroparin due to paroxysmal atrial fibrillation, after the development of HIT, anticoagulation was modified to fondaparinux and subsequently to warfarin after the platelet count normalization.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© NLM
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
127-131-Salasek (3).pdf115,75 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42918

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD