Title: Influence of chromium and niobium on the press-hardening process of multiphase low-alloy TRIP steels
Other Titles: Vliv chromu a niobu na průběh press-hardeningu na vícefázových nízkolegovaných TRIP ocelích
Authors: Jirková, Hana
Vrtáček, Jiří
Peković, Michal
Janda, Tomáš
Kučerová, Ludmila
Citation: JIRKOVÁ, H. VRTÁČEK, J. PEKOVIĆ, M. JANDA, T. KUČEROVÁ, L.Influence of chromium and niobium on the press-hardening process of multiphase low-alloy TRIP steels. In: Materials Science Forum. Baech: Trans Tech Publication Ltd., 2021. s. 636-641. ISBN 978-3-0357-3630-4 , ISSN 0255-5476.
Issue Date: 2021
Publisher: Trans Tech Publication Ltd.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85100880312
http://hdl.handle.net/11025/42930
ISBN: 978-3-0357-3630-4
ISSN: 0255-5476
Keywords: vysokopevná oce;press hardening;TRIP ocel;chróm
Keywords in different language: High Strength Steel;Press hardening;TRIP Steel;chromium
Abstract: Press-hardening představuje intenzivně se rozvíjející technologii tváření, která se převážně používá pro výrobu dílů karoserií aut. Protože se jedná o tváření za tepla, je možné využít malých tvářecích sil a díky nižšímu springback efektu jsou dosahovány přesnější výrobky. V karoseriích aut se do částí vystavených nárazu používají hlavně materiály s vysokou absorpcí energie a dostatečným koeficientem zpevnění. Jedním z těchto materiálu jsou vícefázové oceli typu TRIP s různým chemickým složením. U těchto ocelí je možné dosáhnout meze pevnosti až 1000 MPa s tažnostmi 20-30%. Pro dosažení požadovaných vlastností je nutné zvolit vhodné tepelné zpracování, které umožní dosáhnout požadovanou vícefázovou strukturu. Fázové přeměny i mechanické vlastnosti je možné ovlivnit použitím vhodných legujících prvků. Pro experimentální program byly zvoleny tři nízkolegované vícefázové oceli typu TRIP s různým chemickým složením s obsahem uhlíku 0,2%. První ocel byla legována pouze manganem a křemíkem, ve druhé byl přidán niob a ve třetí byl zjišťován vliv chromu na zvýšení prokalitelnosti a meze pevnosti.
Abstract in different language: Press-hardening is an intensively developing forming technology which is mainly used for the production of car body parts. Because it is a hot forming technology, small forming forces can be utilized and, due to the lower spring-back effect, more accurate products are achieved. In car bodies, materials with high energy absorption and a sufficient hardening coefficient are mainly used in impacted parts. One of these materials is TRIP multiphase steels with different chemical composition. In these steels, it is possible to achieve an ultimate strength up to 1000 MPa with the ductility of 20-30%. In order to achieve the desired properties, it is necessary to select a suitable heat treatment that allows to achieve a multiphase structure. Phase transformations and mechanical properties are influenced by the use of suitable alloying elements. Three low-alloy, multiphase TRIP steels with different chemical compositions with a carbon content of 0.2% were chosen for the experimental program. The first steel was alloyed only with manganese and silicon, in the second niobium was added, and in the third the influence of chromium on increase of hardenability and strength was investigated. Press-hardening was performed in a heated forming tool. To describe the effect of the cooling rate, the forming was carried out in a tool at room temperature and after preheating to 425°C. The influence of holding time in the tool at 425°C to support the formation of bainite and retained austenite stabilization was also investigated. Mixed ferritic-bainitic-martensitic structures with some retained austenite content were obtained.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Trans Tech Publication
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MSF.1016.636.pdf6,48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42930

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD