Title: Historické proměny institutu služebnosti stezky, průhonu a cesty
Other Titles: Historical changes of the institute of servitude of way, pathway and way of cattle
Authors: Heřmanová, Kateřina
Citation: HEŘMANOVÁ, K.Historické proměny institutu služebnosti stezky, průhonu a cesty. Historia et theoria iuris, 2020, roč. 12, č. 3, s. 64-74. ISSN 1338-0753.
Issue Date: 2020
Publisher: Katedra právnych dejín aprávnej komparatistiky, Právnická fakulta UK
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42967
ISSN: 1338-0753
Keywords: služebnost stezky;služebnost cesty;služebnost průhonu;věcná břemena
Keywords in different language: servitudes of a pathway;servitudes of the passage of cattle;servitudes of a driveway;the ease-ments
Abstract: Služebnosti jsou věcným právem, které má dlouhou historii a tradici. Jedním z nejtypičtějších představitelů tohoto právního institutu jsou služebnost stezky, průhonu a cesty, jejíž historie sahá až do období římského práva. Příspěvek uvede tuto služebnost v kontextu historického vývoje od dob justiniánského práva, přes období raného feudalismu, platnosti obecného zákoníku občanského až po současnou úpravu v České republice.
Abstract in different language: Servitudes are a right in rem that has a long history and tradition. One of the most typical repre-sentatives of this legal institute is servitudes of pathway, of the passage of cattle and driveway, the history which dates to the period of Roman law. The article introduces this ministry in the context of historical development from the time of Justinian's law, through the period of early feudalism, the validity of the General Civil Code to the current regulation in the Czech Republic.
Rights: Plný text není přístupný.
© Katedra právnych dejín aprávnej komparatistiky, Právnická fakulta UK
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
doc00627920210121065151.pdf3,68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42967

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD