Title: Socrative app in natural sciences on elementary schools
Other Titles: Využití aplikace Socrative ve výuce přírodopisu na základní škole
Authors: Benediktová, Lenka
Citation: BENEDIKTOVÁ, L.Socrative app in natural sciences on elementary schools. In: INTED 2020 : 14th International Technology, Education and Development Conference : Conference Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2020. s. 1989-1995. ISBN 978-84-09-17939-8, ISSN 2340-1079.
Issue Date: 2020
Publisher: IATED Academy
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42976
ISBN: 978-84-09-17939-8
ISSN: 2340-1079
Keywords: socrative;tablet;vzdělávání;základní škola;přírodopis
Keywords in different language: natural history;grammar school;tablets;apps for education;ipad;socrative
Abstract: Moderní technologie jsou dnes již téměř běžnou součástí vyučovacích hodin. Zasahují do všech jejích částí. Pomáhají učiteli při expozici učiva, usnadňují žákům fixaci učiva a využitelné jsou také při testování znalostí. V tomto článku se zaměříme na aplikaci Socrative, kterou lze využít, jak při fixaci, tak primárně při testování učiva. Jedná se o volně dostupnou blank apps, ve které mohou učitelé vytvářet testovací materiály pro své žáky. Žáci testy vyplňují pomocí počítače nebo mobilního zařízení. Aplikace je dostupná pro iOS, Windows i Android. V našem výzkumu se pomocí dotazníkového šetření ptáme žáků (12-14 let) na jejich názory na aplikaci Socrative. Žáci aplikaci využívali po dobu 4 měsíců ve výuce přírodopisu, fyziky a chemie, a to jak při procvičování učiva, tak při jeho ověřování (tedy testování na známky). Náš výzkum přinesl zajímavé výsledky, a to zejména u několika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou integrováni do běžných tříd. Pro ucelení našeho výzkumu proběhl také rozhovor s těmito žáky s SVP a jejich učiteli. Lze říci, že aplikace se u žáků setkala s úspěchem, více při testování učiva nežli u jeho fixace. Velmi pozitivní reakce zazněly u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Abstract in different language: Modern technologies are nowadays a usual part of elementary school's lessons. They are involved in all parts of the lesson. The help the teacher to expose the curriculum, the students to fixate it and they are even usable in testing the knowledge. In this article we will focus on Socrative App, which can be used while fixating the curriculum, but mainly while testing it. The app is a free blank type of app and the teachers can create their own materials in it. Students fill out the tests using their own computer or mobile device. The app is available for iOS, Windows and Android. In our research we use questionnaire to find out children's (12-14 years of age) opinions on the Socrative App. The students have been using the app over the last 4 months in natural history, physics and chemistry while exercising the curriculum as well as testing it. Our research showed interesting results, mainly with a few students who have special educational needs and are integrated in ordinary classes. To complete the research we also conducted an interview with these children with special educational needs and also with their teachers. We can say that the children really liked the app, more while testing the curriculum than while fixating it. Very positive reactions came from students with special educational needs.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IATED Academy
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KVD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
627.pdf275,11 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42976

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD