Title: Topology Optimization of B-pillar with Respect to Mesh Type and Size
Other Titles: Topologická optimalizace „B“ sloupku s ohledem na typ sítě a její velikost
Authors: Chval, Zdeněk
Ráž, Karel
Aguiar, Icaro Almeida
Citation: CHVAL, Z. RÁŽ, K. AGUIAR, IA.Topology Optimization of B-pillar with Respect to Mesh Type and Size. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing LTD, 2020. ISSN 1757-8981.
Issue Date: 2020
Publisher: IOP Publishing LTD
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85083313742
http://hdl.handle.net/11025/42980
ISSN: 1757-8981
Keywords: topologická optimalizace;sloupek;vozidlo
Keywords in different language: Topology optimization;pillar;car
Abstract: Tento článek se zabývá vlivem různých typů sítí a velikostí prvků na topologickou optimalizaci. Sítě z brickových prvků, tetraedry a jejich kombinace byly porovnány ve velikostech 20, 10 a 7 mm. Jako příklad byl použit B-sloupek, konstrukční součást automobilu, aby se ověřila citlivost optimalizace v důsledku těchto změn. Zatěžovací případ uvažuje boční sílu 140 kN. K analýze toho, jak ovlivňují tento konkrétní optimalizační proces, byly navíc použity různé řešiče implementované v Siemens NX 12 (RAMP, LINEAR, LATTICE a SIMP). Je zřejmé, že výšší počet MKP prvků zlepšuje výsledky a konvergenci, ale výpočetní čas se zvyšuje
Abstract in different language: This paper deals with the influence of different mesh types and element sizes in topology optimization. Meshes from brick elements, tetrahedral elements and combination of both of them were compared in sizes 20, 10 and 7mm. B-Pillar, structural car component, is used here in order to verify the sensitivity of topology optimization due to these changes. Loading case is considering side force 140 kN. Moreover, different solvers implemented in Siemens NX 12 (RAMP, LINEAR, LATTICE and SIMP) were used to analyse how they influence this particular optimization process. It is obvious that highest number of FEM elements is rapidly improving convergence and optimization results but computational time is increasing.
Rights: © IOP Publishing
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Topology Optimization of B-pillar with Respect to Mesh Type and Size.pdf571,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42980

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD