Název: Nákup jako součást výrobního procesu
Další názvy: Purchase as a part of production process
Autoři: Císařová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Leicherová, Veronika
Oponent: Šimek, Bohuslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4327
Klíčová slova: nákup;nákupní proces;materiál;dodavatel;zásoby;řízení zásob;sklad
Klíčová slova v dalším jazyce: purchase;purchasing process;material;supplier;supplies;inventory management;warehouse
Abstrakt: Bakalářská práce na téma "Nákup jako součást výrobního procesu" se zabývá identifikováním a charakteristikou jednotlivých fází nákupního procesu ve společnosti ETD TRANSFORMÁTORY a.s. Další kapitoly se věnují problematice zásobování a skladového hospodářství. Teoretická a praktická část nejsou odděleny, ale prolínají se napříč celou prací. Smyslem je lépe poukázat na případné odlišnosti, jak danou oblast popisuje literatura a jak je problematika řešena v konkrétním podniku. Práce upozorňuje na skutečnost, že ve společnosti ETD TRANSFORMÁTORY a.s. je jakákoli standardizace v oblasti řízení zásob komplikovaná. Tento fakt zdůvodňuje tím, že se podnik zabývá zakázkovou výrobou a k plánování zásob přistupuje individuálně podle jednotlivých zakázek. Dále se práce zabývá charakteristikou samotného skladového hospodářství a identifikací problematických oblastí, které souvisí především s lokalizací a celkovou organizací skladů. Součástí této poslední kapitoly jsou návrhy na zlepšení současné situace ve společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis on the topic "Purchase as a part of production process" deals with identification and characteristic of particular phases of purchasing process in the company ETD TRANSFORMÁTORY a.s. Further chapters deal with an issue of supply and warehouse management. Theoretical and practical parts are not separated; they overlap across the whole thesis. The aim is to point out possible differences, how the concrete area is described in literature and how this issue is solved in the particular company. The thesis points out the fact that in the company ETD TRANSFORMÁTORY a.s. is any standardisation of inventory management difficult. It gives a reason for that by the fact that the company deals with a custom manufacturing and approaches inventory management individually according to particular orders. The thesis further deals with a characteristic of warehouse management itself and identification of problematic areas, which are mainly related to localisation and global management of warehouses. Proposals to improve current situation in the company are part of this last chapter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Klara Cisarova 2012.pdfPlný text práce7,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_cisarova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_cisarova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_cisarova.PDFPrůběh obhajoby práce222,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4327

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.