Název: Řízení rizik projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje
Další názvy: Risk management of a project "Increasing the quality of management at the Regional Authority of the Pilsen Region"
Autoři: Hásová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Skalický, Jiří
Oponent: Januška, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4337
Klíčová slova: projekt;plán projektu;riziko;řízení rizik;analýza rizik;odezva na riziko
Klíčová slova v dalším jazyce: project;project plan;risk;risk management;risk analysis;risk response
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na aplikaci procesu řízení rizik na konkrétní projekt realizovaný ve veřejné sféře s využitím metod a principů projektového managementu a risk managementu. Nejprve je zpracován teoretický základ řízení rizik, kde jsou definovány pojmy a popsán proces řízení rizik včetně charakteristiky jednotlivých metod identifikace a hodnocení rizik. Pozornost je věnována také jednotlivým strategiím odezvy na rizika. Na poznatcích získaných v teoretické části je založena praktická část práce, jejímž cílem je identifikace potenciálních rizikových faktorů v projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje, jejich kvalitativní analýza včetně grafického znázornění výsledků a vypracování plánů odezvy na tato rizika. Součástí praktické části je vypracování plánů tohoto projektu, z nichž identifikace rizik vychází, a popis prostředí řízení projektů na Krajském úřadě Plzeňského kraje, kde je projekt realizován. Závěr práce je věnován především významu řízení rizik v projektu a shrnutí výsledků provedené analýzy rizik pro konkrétní projekt.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on application of risk management process in particular project realised in the public sphere, using methods and principles of project management and risk management. At the beginning theoretical basis of risk management deals with defining the terms and description of the risk management process, including characteristics of the various methods of identification and risk analysis. Attention is also paid to the particular risk response strategies. Practical part of the thesis is based on theoretical knowledge of the previous part. There are three aims: the identification of potential risk factors in the project "Increasing the quality of management at the Regional Authority of the Pilsen Region", the qualitative analysis, including graphical representations of the results, and the formulating the risk responses. The practical part includes project plans, because the risk identification is based on them, and description of the environment of the Regional Authority of the Pilsen Region where this project is implemented. The conclusion is dedicated to significance of project risk management and summarizes the results of risk analysis of particular project.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP K09B0503P.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hasova_VP_SPR.PDFPosudek vedoucího práce1,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hasova_OP_SPR.PDFPosudek oponenta práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hasova.PDFPrůběh obhajoby práce148,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4337

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.