Název: Analýza procesů ve vybraném zdravotnickém zařízení
Další názvy: Process analysis at selected medical facility
Autoři: Třebová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Ircingová, Jarmila
Oponent: Zahradníčková, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4344
Klíčová slova: Proces;procesní řízení;procesní mapování;procesní modelování;zdravotnické zařízení.
Klíčová slova v dalším jazyce: Process;business process management;process mapping;process modeling;medical facility.
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje problematice zefektivnění chodu zdravotnického zařízení nemocničního typu z perspektivy procesního řízení. Úkolem první, teoretické, části práce je objasnit elementární pojmy a postup zavedení Business process managementu do podniku, a dále metodiku modelování podnikových procesů podpořenou jmenovanými dostupnými softwarovými nástroji. Z této teoretické základny vychází druhá, praktická, část práce. Účelem této je zmapovat, namodelovat, analyzovat a následně navrhnout optimalizaci vybraných procesů souvisejících s průchodem pacienta nemocnicí. Snahou je však tyto vybrané procesy zasadit do celkové perspektivy na chod nemocničního zařízení. Závěrečnou pasáž tvoří nabídka řešení základních identifikovaných problémů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the issue of streamlining the operation of a healthcare facility from the perspective of the process management. The task of the first and theoretical part of this thesis is to define key concepts and the procedure of the business process management implementation into the company, and also methodology of the business process modeling. The available software tools for the proces modeling are also mentioned. This theoretical part underlies the second and practical part. The purpose of this part is to map, model, analyze and then suggest the optimized form of the processes associated with the patient?s passage through the hospital, put into the context of an overall perspective on running of the medical facility. The final part of the thesis offers the solutions to the identified problems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
TREBOVA Anna, 2012.pdfPlný text práce3,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_trebova_VP_SPR.PDFPosudek vedoucího práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_trebova_OP_SPR.PDFPosudek oponenta práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_trebova.PDFPrůběh obhajoby práce142,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4344

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.