Název: Motivování zaměstnanců v organizaci
Další názvy: The Motivation of Employees at an Organization
Autoři: Kapolková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Egerová, Dana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4351
Klíčová slova: motivace;stimulace;motivační program;SWOT analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: motivation;stimulation;motivational programme;SWOT analysis
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na motivaci zaměstnanců ve společnosti CHODOVAR s. r. o. Hlavní náplní této bakalářské práce je zhodnotit nástroje a faktory motivování v podniku a navrhnout řešení ke zlepšení podmínek zaměstnanců ve společnosti. První části bakalářské práce je zaměřena na vymezení základních pojmů problematiky motivování, jako je motiv, stimul, zdroje motivace či motivační program. Praktická část se zabývá charakteristikou podniku, jeho motivačními nástroji, SWOT analýzou a následně rozborem dotazníkového šetření. Na základě slabých stránek, které byly zjištěny v tomto šetření, byla navrhnuta opatření k jejich překonání, která by měla doplnit stávající motivační program podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work is focused on the motivation of employees in the company CHODOVAR Ltd. The main concern of this thesis is to evaluate tools and motivating factors in the company and propose solutions to improve conditions for employees in the company. The first part of the thesis is focused on defining the basic concepts of motivation issues, such as motive, incentive, resources, motivation or incentive program. The practical part deals with the characteristics of the company, its motivational tool, SWOT analysis, and subsequent analysis of the survey. Based on the weaknesses identified, the present investigation was designed to overcome the measures, which should complement the existing business incentive program.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Motivovani pracovniku v organizaci.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kapolkova v.pdfPosudek vedoucího práce296,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kapolkova o.pdfPosudek oponenta práce303 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kapolkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce195,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4351

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.