Title: Zásada oficiality v českém trestním a civilním procesu
Other Titles: Principle of officiality in the czech criminal and civil process
Authors: Mulák, Jiří
Vnenk, Vladislav
Citation: MULÁK, J., VNENK, V. Zásada oficiality v českém trestním a civilním procesu. Studia Iuridica Cassoviensia, 2021, roč. 9, č. 1, s. 44-55. ISSN 1339-3995.
Issue Date: 2021
Publisher: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43648
ISSN: 1339-3995
Keywords: princip;trestní proces;civilní proces
Keywords in different language: principle;criminal process;civil process
Abstract: Předmětem předloženého příspěvku je vysvětlení funkce právních zásad v českém civilním a trestním procesu, přičemž důraz je kladen na vysvětlení zásady oficiality v českém trestním i civilním procesu. S ohledem na systematiku a funkci zásad v procesních odvětvích práva nelze samozřejmě tuto zásadu popisovat izolovaně, ale naopak je nutné ji vysvětlit v kontextu a ve vzájemných souvislostech s ostatními zásadami.
Abstract in different language: The topic of this article is to explain the function of legal principles in the Czech civil and criminal proceedings, with emphasis on explaining the principle of officiality in the Czech criminal and civil proceedings. The authors do not describe this principle separately, but describe it in context and in relation to other principles.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Appears in Collections:Články / Articles (KUP)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43648

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD