Title: Flow analysis in a steam turbine control valve with through-flow valve chamber
Other Titles: Analýza průtoku v regulačním ventilu parní turbíny
Authors: Sláma, Václav
Mrózek, Lukáš
Tajč, Ladislav
Klimko, Marek
Žitek, Pavel
Citation: SLÁMA, V., MRÓZEK, L., TAJČ, L., KLIMKO, M., ŽITEK, P. Flow analysis in a steam turbine control valve with through-flow valve chamber. Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science, 2021, roč. 7, č. 2, s. 021404-1 - 021404-7. ISSN 2332-8983.
Issue Date: 2021
Publisher: American Society of Mechanical Engineers
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85101310981
http://hdl.handle.net/11025/43659
ISSN: 2332-8983
Keywords: Analýza;průtoku;regulačním;ventilu;parní;turbíny
Keywords in different language: Flow;analysis;steam;turbine;control;with;through-flow;valve;chamber
Abstract: Jaderná elektrárna zahrnuje také sekundární cyklus, jehož hlavní složkou je parní turbína. Parní turbína zpracovává tepelnou a tlakovou energii páry a přeměňuje ji na mechanickou energii. Spolehlivý a bezpečný provoz parní turbíny, tedy celého bloku, zajišťují ventily. V tomto článku je zkoumán tok páry regulačních ventilů, kde pára proudí ventilovou komorou kolem prvního ventilu k druhému ventilu. Byly vyhodnoceny experimentálně stanovené průtokové charakteristiky obou ventilů a výsledky byly zobecněny. Pokusy byly prováděny v aerodynamické laboratoři Ústavu termomechaniky AV ČR v Novém Kninu, kde bylo možné použít aerodynamický tunel pro vysoké rychlosti. Byly vyhodnoceny údaje o distribuci tlaků na vybraných místech. Energetická ztráta ve ventilech byla porovnána se ztrátou v samostatném difuzoru s různým stupněm expanze. Zkoumán byl také vliv sítka ventilu, což je část umístěná před kuželem regulačního ventilu. Bylo zjištěno, v jakém případě a kde dochází k významnému narušení pole rychlostního toku. První ventil v komoře je citlivější na tlakové ztráty na rozdíl od druhého ventilu, který je srovnatelný s ideální konstrukcí difuzoru, což naznačuje, že tato část sestavy ventilu je optimální. Pokud jde o filtry, bylo zjištěno, že filtr pomáhá vyrovnat poměry rychlosti na vstupu do ventilu, což má pozitivní vliv na snížení ztráty celkového energetického tlaku. Výsledkem je, že ztráta v prvním ventilu může být významně snížena, což pomáhá zvýšit účinnost celé turbíny.
Abstract in different language: A nuclear power plant also includes a secondary cycle, which main component is a steam turbine. The steam turbine processes the thermal and pressure energy of steam and converts it into mechanical energy. Reliable and safe operation of the steam turbine, thus of the entire block, is ensured by valves. The flow in a pair of control valves, where the steam flows through the valve chamber past the first valve to the second valve, is investigated in this paper. The experimentally determined flow characteristics of both valves were evaluated and results were generalized. The experiments were carried out in the Aerodynamic laboratory of the Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences in Novy Knin where a wind tunnel for high speeds could be used. Data of the distribution of pressures in selected places were evaluated. The energy loss in the valves was compared with the loss in a separate diffuser with varying degrees of expansion. The influence of a valve strainer, which is a part situated upstream of the control valve cone, was also investigated. It was found out in which case and where there is a significant disturbance of the velocity flow field. The first valve in the chamber is more sensitive to pressure losses in contrast to the second valve which is comparable to an ideal design of the diffuser, which indicates that this part of the valve assembly is optimal. Regarding the strainers, it was found out that the strainer helps to balance the velocity ratios at the inlet to the valve which has a positive effect on reducing the total energy pressure loss. As a result, the loss in the first valve can be significantly reduced which helps to increase the efficiency of the whole turbine.
Rights: Plný text není přístupný.
© American Society of Mechanical Engineers
Appears in Collections:Články / Articles (CEV)
Články / Articles (KKE)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43659

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD