Název: Průmysl a životní prostředí - ekonomické aspekty
Další názvy: Industry and environment - economic aspects
Autoři: Kratochvílová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Divišová, Pavla
Oponent: Babuněk, Ondřej
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4366
Klíčová slova: průmysl;životní prostředí;investiční a neinvestiční výdaje;emise;obnovitelné zdroje energie
Klíčová slova v dalším jazyce: industry;environment;investment and non-investment expenses;emission;renewable energy resources
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na vliv průmyslu na životní prostředí. Teoretická část této práce vysvětluje základní pojmy vztahující se k problematice. V praktické části jsou zkoumány vývoje jednotlivých vlivů pomocí časových řad, a to v oblastech odpadů, emisí a obnovitelných zdrojů. Analyzována je dále finanční stránka. Dozvídáme se způsoby financování ochrany životního prostředí. Jednotlivé výdaje jsou rozděleny podle několika hledisek. Představeny jsou i některé národní i mezinárodní programy. Ochrana životního prostředí je představena i z hlediska podniků. Ty mohou využívat pomoci různých institucí, výhodná je pro ně také certifikace environmentálních norem. Výsledkem je zjištění, že průmysl má na znečišťování životního prostředí velký vliv. Toto je napravováno finančně i nefinančně, z pohledu státu i podniků.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the influence of the industry on the environment. Theoretical part of this thesis explains basic concepts of this problems. Developments of particular influences are researched by means of time series in the research part, namely in branches of rubbishes, emission and renewable energy resources. Financial aspekt is analysed too. We get to know ways of finance of environmental protection. Particular expenses are divided according to several standpoints. Some national and international programs are introduced. Environmental protection is introduced in terms of enterprises. They can make use of assistance of various institutions, certification of environmental standards is for them advantageous too. The result is finding that industry has on contamination of environment big influence. This is repaired financial and non-financial, from the perspective of state and of enterprises.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Prumysl a zivotni prostredi - ekonomicke aspekty - Hofmanova.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hofmanova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hofmanova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hofmanova.PDFPrůběh obhajoby práce272,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4366

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.