Title: Průmysl a životní prostředí - ekonomické aspekty
Other Titles: Industry and environment - economic aspects
Authors: Kratochvílová, Michaela
Advisor: Divišová, Pavla
Referee: Babuněk, Ondřej
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4366
Keywords: průmysl;životní prostředí;investiční a neinvestiční výdaje;emise;obnovitelné zdroje energie
Keywords in different language: industry;environment;investment and non-investment expenses;emission;renewable energy resources
Abstract: Předložená práce je zaměřena na vliv průmyslu na životní prostředí. Teoretická část této práce vysvětluje základní pojmy vztahující se k problematice. V praktické části jsou zkoumány vývoje jednotlivých vlivů pomocí časových řad, a to v oblastech odpadů, emisí a obnovitelných zdrojů. Analyzována je dále finanční stránka. Dozvídáme se způsoby financování ochrany životního prostředí. Jednotlivé výdaje jsou rozděleny podle několika hledisek. Představeny jsou i některé národní i mezinárodní programy. Ochrana životního prostředí je představena i z hlediska podniků. Ty mohou využívat pomoci různých institucí, výhodná je pro ně také certifikace environmentálních norem. Výsledkem je zjištění, že průmysl má na znečišťování životního prostředí velký vliv. Toto je napravováno finančně i nefinančně, z pohledu státu i podniků.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the influence of the industry on the environment. Theoretical part of this thesis explains basic concepts of this problems. Developments of particular influences are researched by means of time series in the research part, namely in branches of rubbishes, emission and renewable energy resources. Financial aspekt is analysed too. We get to know ways of finance of environmental protection. Particular expenses are divided according to several standpoints. Some national and international programs are introduced. Environmental protection is introduced in terms of enterprises. They can make use of assistance of various institutions, certification of environmental standards is for them advantageous too. The result is finding that industry has on contamination of environment big influence. This is repaired financial and non-financial, from the perspective of state and of enterprises.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prumysl a zivotni prostredi - ekonomicke aspekty - Hofmanova.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
BP_hofmanova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
BP_hofmanova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
BP_hofmanova.PDFPrůběh obhajoby práce272,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4366

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.