Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Další názvy: Evaluation of economic situation of company
Autoři: Jirsová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Leicherová, Veronika
Oponent: Zahradníčková, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4373
Klíčová slova: finanční analýza;horizontální analýza;vertikální analýza;poměrová analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;horizontal analysis;vertical analysis;ratio analysis
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou situaci podniku, pomocí metod finanční analýzy, jedná se zejména o horizontální a vertikální analýzu, analýzu poměrových ukazatelů (rentabilita, likvidita, aktivita a zadluženost). Tyto vybrané metody finanční analýzy jsou nejprve charakterizovány teoreticky a následně aplikovány prakticky na Podnik živočišné výroby a.s.. Ke zpracování praktické části byly použity účetní výkazy uvedeného podniku za období 2006-2010 spolu s interními materiály podniku. Součástí práce je také srovnání vybraných charakteristik podniku s odvětvovým průměrem, které umožňuje lepší představu o postavení podniku na trhu. Na základě výsledků finanční analýzy je v závěru práce vypracováno komplexní posouzení finančního zdraví podniku a uvedeno doporučení, jak zlepšit jeho finanční situaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is to evaluate the economic situation of the company, for this aim are used methods of financial analysis, in particular the horizontal and vertical analysis, analysis of financial ratios (profitability, liquidity, aktivity and debt ratios). These selected methods are characterized theoretically at first then practically applied to Podnik živočišné výroby a.s.. For the practical part have been used financial statements of the company in period 2006-2010 together with the internal materials of the company. The thesis also includes comparison of selected characteristics of the company with industry averages, which allows a better understanding of the position of the enterprise on the market. Based on the results of financial analysis is in the end develop a comprehensive assessment of its financial health and recommenations for improving the financial situation
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_jirsova_lucie_2012.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_jirsovaL_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_jirsovaL_OP.PDFPosudek oponenta práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_jirsovaL.PDFPrůběh obhajoby práce233,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4373

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.