Název: Analýza transformačního procesu v České republice na příkladu konkrétního regionu
Další názvy: Analysis of the transformation process of the Czech Republic on an example a particular region
Autoři: Kelnerová, Stanislava
Vedoucí práce/školitel: Nový, Miloš
Oponent: Martinčík, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4376
Klíčová slova: transformační proces;inflace;míra nezaměstnanosti;hrubý domácí produkt;podnikání;analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: Transformation process;inflation;unemployment;gross domestic product;entrepreneurship;analysis
Abstrakt: Tato bakalářská práce na téma ?Analýza transformačního procesu v České republice na příkladu konkrétního regionu ? Klatovy? řeší přeměnu centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní ve městě Klatovy a v jeho blízkém okolí. Hlavním cílem této práce je zhodnotit průběh transformačního procesu v Klatovech a určit, zda probíhá izolovaně či kopíruje transformační procesy České republiky. První část práce seznamuje s vývojem transformačního procesu v České republice, seznamuje s jeho obsahem, cílem a podstatou. V druhé části práce je uveden již samotný vývoj města z několika hledisek. Těmito hledisky jsou průmysl, zdravotnictví, školství a v neposlední řadě trh práce. V třetí části je možné nalézt vyhodnocení analýzy a následné doporučení jistých opatření.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis with the topic of Analysis of Transformation Process of the Czech Republic on an Example of a Particular Region - Klatovy deals with the change of centrally planned economics into market economy in the city of Klatovy and its surroundings. The main goal of this thesis is to evaluate the progress of the transformation process in Klatovy and to determine if its course is isolated or if it copies transformation processes in the whole Czech Republic. First part of the Thesis introduces readers to the development of the transformation process in the Czech Republic; it provides information about its contents, goals and nature. In the second part the actual development of the city is studied from several points of view - industry, health care, education and also job market. The Third part contains summaries of the analysis and recommendation for the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Finalni podoba BP.pdfPlný text práce727,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kelnerova_VP.PDFPosudek vedoucího práce842,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kelnerova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kelnerova.PDFPrůběh obhajoby práce165,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4376

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.