Název: Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti
Další názvy: The analysis of management of costs in an organization
Autoři: Kuříková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Zahradníčková, Lenka
Oponent: Skálová, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4384
Klíčová slova: náklady;nezisková organizace;rozpočty;optimalizace;výkaz zisku a ztráty
Klíčová slova v dalším jazyce: costs;non-profit organization;budgets;optimalization;profit and loss account
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na analýzu řízení nákladů v Městské charitě Plzeň. Tato nezisková organizace provozuje mnoho charitních domovů pro sociálně slabé či nemocné lidi nebo pro ty, kteří jsou v nouzi. V jednotlivých kapitolách byly konkrétně uvedeny náklady charity za poslední roky, které byly analyzovány pomocí kalkulace, rozpočtů a finanční analýzy. Práce se také zabývala zhodnocením všech nákladových položek, následnou optimalizací a navrhnutím konkrétních opatření na snížení nákladů. Součástí práce je návrh rozpočtu na další dva roky dopředu s promítnutím všech opatření.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work is focused on the analysis of management of costs in the City Charity of Pilsen. This non-profit organization operates in various charity homes for the poor or sick people or those who are in need. The individual chapters specifically mention the cost of charity in recent years that were analyzed by calculations, budget and financial analysis. The work also occupies the evaluation of all cost sums, the subsequent optimalization and proposing concrete measures to reduce costs. Part of work is a draft of budget for the next two years ahead reflecting all the arrangements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Analyza rizeni nakladu v konkretni spolecnosti.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kurikova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kurikova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kurikova.PDFPrůběh obhajoby práce147,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4384

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.