Název: Vzdělávací procesy v podniku
Další názvy: Educational process in company
Autoři: Kyliánová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Věra
Oponent: Jermář, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4386
Klíčová slova: analýza;podnik;vzdělávání pracovníků;efektivita
Klíčová slova v dalším jazyce: analysis;business organisation;employees education;effectiveness
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu současného stavu v oblasti vzdělávání pracovníků ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, především tedy v její dílčí části Agentuře Západní Čechy, a následně na základě této analýzy a v kombinaci s teoretickými východisky navrhnout opatření ke zvýšení efektivity vzdělávání pracovníků v organizaci. Úvodní část práce definuje pojem vzdělávání zaměstnanců, obsahuje základní cíle, výhody a nevýhody podnikového vzdělávání, determinuje strategie podnikového vzdělávání a popisuje jeho formy a metody. Následující část charakterizuje společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG a její dílčí část Agenturu Západní Čechy po finanční a organizační stránce. Nejdůležitější část tvoří analýza současného stavu vzdělávání zaměstnanců v agentuře, ke které bylo také použito dotazníkové šetření. V závěrečné části bakalářské práce jsou navržena vlastní doporučení pro zefektivnění vzdělávání pracovníků v organizaci.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis is focused on analysis of current condition in an area of employees education in a company Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, mainly in its subpart Agency of Western Bohemia. On the basis of the analysis, and in combination with theoretical grounds are suggested arrangements to increase effectivity of education of the companys employees. The introductory part defines term employees education, it also contains the basic aims, advantages and disadvantages of companys education, and it determines strategies of companys education, and describes its forms and methods. The following part characterize financial and organizational points of the company Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG and its subpart Agency od Western Bohemia. The most important part is constituted by the analysis of present state of employees education at the Agency, which is partly created by questionaire survey. In the concluding part of the Bachelor thesis, recommendations to increase in efficiency of employyes education are made.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Kylianova - 2012.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kylianova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kylianova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kylianova.PDFPrůběh obhajoby práce122,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4386

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.