Název: Navrhované daňové reformy a jejich dopad na různé příjmové skupiny obyvatel
Další názvy: Proposed tax reforms and their impact on different income groups
Autoři: Milotová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Milan
Oponent: Potměšil, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4388
Klíčová slova: daň;daňová reforma;dopad daňové reformy
Klíčová slova v dalším jazyce: tax;tax system;impact of the tax reform
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na daňovou reformu v České Republice a její dopad. Popisuje daňový systém ČR (dle Zákonů platných v r. 2011) a představuje jednotlivé návrhy reformy platné v září roku 2011. Stěžejní částí je analýza dopadů reformy na různé příjmové skupiny obyvatel. Nejprve je analyzován vliv na nízko-, vysoko- a průměrně příjmových domácnostech dle dat o spotřebě převzatých ze Statistiky rodinných účtů 2010. Následně je demonstrován vliv na reálných domácnostech se skutečnými daty o příjmech a spotřebě. Práce se dále zabývá vlivem reformy na veřejné rozpočty ČR. Cílem práce je odpovědět na otázku, jaké příjmové skupiny budou reformou nejvíce zasaženy, a může vůbec reforma vyřešit deficity veřejných financí? Práce došla k odpovědi, že nejvíce budou ovlivněny domácnosti s nejnižšími příjmy a deficit veřejných financí také nemůže být vyřešen touto formou.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on tax reform in Czech Republic and its impacts. It describes tax system of the Czech Republic (according the laws valid during year 2011) and particular proposals of reforms (it contains proposes valid in October 2011). Main part of this work is the analysis of influences of this reform on different income groups. At first, there are analysed influences on low-income, high-income and average-income households. Informations about the consumption are assumed from the Household budget Survey 2010. This work also contains analysis of impact on real households with real informations about incomes and consumption in them. This bachelor thesis deals about impact of the reform on public sectors budgets. Target of this work is to answer the question which income group is the most influenced and could the tax reform even solve the problem of deficits in public sector budgets? The answer is: Most influenced kind of household is the low-income household and deficits of public-sectors budget won´t be solved by this reform.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_milotova.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_milotova_VP.PDFPosudek vedoucího práce415,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_milotova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_milotova.PDFPrůběh obhajoby práce217,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4388

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.