Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Další názvy: Evaluation of the company´s economic situation
Autoři: Pivoňková, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Zahradníčková, Lenka
Oponent: Leicherová, Veronika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4409
Klíčová slova: finanční analýza;komerční pojišťovna;horizontální a vertikální analýza;výkonové ukazatele;poměrové ukazatele
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;insurance company;horizontal and vertical analysis;performance indicators;financial ratios
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace vybraného podniku, kterým je komerční pojišťovna. Jako vhodný nástroj pro hodnocení ekonomické situace podniku byla použita finanční analýza. První kapitola představuje zvolenou komerční pojišťovnu. Druhá kapitola se věnuje především teoretické charakteristice finanční analýzy, jejích cílů, metod, zdrojů a jejím uživatelům. Vyzdvihuje také specifika finanční analýzy komerční pojišťovny. Další kapitola aplikuje teoretické poznatky v praxi na příkladě finanční analýzy konkrétní komerční pojišťovny, která zahrnuje horizontální a vertikální analýzu, analýzu výkonových a poměrových ukazatelů, včetně specifických poměrových ukazatelů pro oblast pojišťovnictví. V závěru práce jsou shrnuty a zhodnoceny výsledky provedené finanční analýzy a navrhnuta doporučení pro budoucí vývoj.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work is concentrated on the evaluation of the economic situation of the selected company, which is a commercial insurance company. It was used a financial analysis as an appropriate implement for evaluation company?s economic situation. The first chapter introduces selected insurance company. The second chapter is focused primarily on the theoretical aspects of financial analysis, its objectives, methods, sources and its users. It also underlines the specifics of financial analysis of insurance company. The next chapter applies the theoretical aspects in practice example of financial analysis of a particular insurance company. This financial analysis includes horizontal and vertical analysis, analysis of performance indicators and financial ratios, including specific financial ratios for the insurance company. There are summarized and evaluated the findings of financial analysis and suggested recommendations for future development at the end of this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Zhodnoceni ekonomicke situace podniku _ Pivonkova.pdfPlný text práce878,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_pivonkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_pivonkova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_pivonkova.PDFPrůběh obhajoby práce184,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4409

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.