Název: Analýza příjmů a výdajů domácností v České republice
Další názvy: Analysis of income and expenditures of households in the Czech Republic
Autoři: Plas, Petr
Vedoucí práce/školitel: Mičudová, Kateřina
Oponent: Gladavská, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4410
Klíčová slova: příjmy;výdaje;domácnost;statistika rodinných účtů
Klíčová slova v dalším jazyce: income;expenditures;household;household budget survey
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu příjmů a výdajů domácností v České republice v uplynulých dvaceti létech. Spotřeba domácností je důležitou součástí HDP dané země a má významný vliv na její ekonomickou situaci. Velikost příjmů podmiňuje naší spotřebu a určuje životní úroveň obyvatelstva. Teoretická část této práce popisuje příjmy a výdaje domácností z hlediska ekonomické teorie. Je vysvětleno základní členění spotřeby a příjmů, pojednáno o pojmu životní úroveň. Je zde popsán proces získávání dat od domácností, především pomocí Statistiky rodinných účtů, pro další analýzy. Je nastíněn způsob analyzování získaných dat pomocí indexní analýzy a časových řad. Praktická část nejprve pojednává o vývoji příjmů domácností a jejich struktuře v uplynulých dvaceti létech, jsou popsány rozdíly v příjmech mužů a žen, rozdíly z hlediska odvětvového a demografického, je popsána příjmová diferenciace. Dále se dozvídáme o důležitých historických okamžicích, které měly vliv na spotřebu obyvatelstva, je pojednáno o vývoji struktury spotřeby za sledované období se zdůrazněním nejdůležitějších změn. V závěru se dozvídáme o struktuře spotřeby domácností v závislosti na osobě stojící v jejím čele. Práci lze využít pro další detailnější analýzy problémů, které zde byly uvedeny.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the analysis of income and expenditure of households in the Czech Republic in the past twenty years. Household consumption is an important part of the country's GDP and has a significant impact on its economic situation. Size of income determines consumption and determines our standard of living. The theoretical part of this thesis describes revenues and expenditures in terms of economic theory. Explain the basic structure of consumption and income, discussed the standard of living. There is described a process of obtaining data from households, mainly through Household Budget Survey for further analysis. It outlines a way of analyzing the data obtained using the index and time series analysis. The practical part of the first deals with the development of household incomes and their structure in the past twenty years, explains the differences in income between men and women, differences in terms of sectoral and demographic, income differentiation is described. Furthermore, we learn about important historical moments that have influenced the consumption of the population, we discuss the structure of consumption during the reporting period, highlighting the most important changes. In conclusion, we learn about the structure of household consumption, depending on the person standing in her forehead. The work can be used for further detailed analysis of the problems which have been mentioned.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Petr Plas_K08B0221P.pdfPlný text práce554,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_plas_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_plas_OP.PDFPosudek oponenta práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_plas.PDFPrůběh obhajoby práce134,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4410

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.