Název: Vývoj a analýza podpory sportovních aktivit v obcích a městech
Další názvy: Development and analysis of support of sports activities in villages and towns
Autoři: Pyšná, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Divišová, Pavla
Oponent: Gladavská, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4413
Klíčová slova: financování;sport;zdroje financování;obec;veřejné výdaje
Klíčová slova v dalším jazyce: funding;sport;sources of funding;village;public expenditure
Abstrakt: Práce pojednává o způsobu financování sportu v České republice. V teoretické části je vysvětleno, proč dochází k tržnímu selhání v oblasti sportu a jednotlivé příčiny jsou blíže definovány. Následně je vymezen hospodářský význam sportu. Ve druhé kapitole jsou srovnány veřejné výdaje ČR do sportovní oblasti s výdaji ostatních členských států EU. Navazující kapitola se zabývá financováním sportu v ČR. Velká pozornost je věnována financování sportu z veřejných zdrojů, především dotačním programům státního rozpočtu. Poslední kapitola se zaměřuje na podporu sportovních aktivit v konkrétní obci. V této části je analyzován vývoj sportovních výdajů obce v posledních několika letech. V závěru této bakalářské práce jsou navržena možná opatření, která by zvýšila kvalitu sportu v obci.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with way of sports funding in the Czech Republic. In the theoretical part it is explained, why there are the market failures in the area of sport and the particular causes are defined in detail. Afterwards author defines the economics importance of sport. In the second chapter are compared the public expenditure of Czech Republic to the sports area with the expenditures of other member countries EU. Next chapter deals with sports funding in the Czech Republic. Considerable attention is devoted to public sources of finance for sport, especially to grant programs of state budget. The last chapter focuses on the support of sports activities in the particular village. In this part author analyzes development of sports expenditures of village in the last few years. At the end of the bachelor thesis are proposed possible measures to increase the quality of sport in the village.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Michaela Pysna BP.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_pysna_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_pysna_OP.PDFPosudek oponenta práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_pysna.PDFPrůběh obhajoby práce224,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4413

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.