Název: Obchodní plán firmy na základě aktivní marketingové činnosti
Další názvy: Business plan of the company on the basis of active marketing activity
Autoři: Slabý, Jan
Vedoucí práce/školitel: Januška, Martin
Oponent: Bultas, Miloslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4418
Klíčová slova: marketingové nástroje;obchodní plán;zakázka;podíl na trhu;polygrafický průmysl
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing instruments;business plan;contract;market share;printing industry
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na marketingové aktivity spojené s obchodním plánem společnosti PBtisk, s.r.o. Teoretická a praktická část se v rámci bakalářské práce prolínají. Teoretická část obsahuje základní informace o společnosti a hlavní tendence, které ovlivňují knižní polygrafický průmysl. Praktická část popisuje finanční situaci společnosti, která je ilustrována pomocí vybraných poměrových ukazatelů likvidity, zadluženosti, aktivity a rentability. Aplikuje postavení společnosti na knižním polygrafickém trhu v letech 2007 až 2009 pomocí vybraných ukazatelů u neperiodických publikací. Zároveň je provedena kalkulace konkrétní zakázky. Výstupem bakalářské práce je firemní podíl na trhu společně se zjištěnými tržními trendy, obchodní plán s marketingovým rozpočtem za rok 2011, definovaný cílový segment zákazníků, výrobní situace firmy na základě sledované zakázky a nalezení možných vylepšení pro firmu PBtisk, s.r.o. se zaměřením na konkurenceschopnost.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is focused on marketing activities associated with business plan of PBtisk, Ltd. The theoretical and the practical part of bachelor thesis overlap. The theoretical part contains basic information about the company and the main trends, which influence book printing industry. The practical part describes financial analysis of the company illustrated by selected financial indicators of liquidation, debt, activity and profitability. This part also apply company position of the book printing market for the years from 2007 to 2009 by selected indicators of non-periodical publications. Calculation of specific contract is also performed. Output of this bachelor´s thesis is market share of the company together with the identified market trends, business plan with marketing budget for 2011, defined target customer segment, production situation of the company based on the monitoring of contract and the discovery of possible improvements for PBtisk, Ltd with focus on competitiveness.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Elektronicka verze BP, FEK ZCU, 2012, Jan Slaby.pdfPlný text práce3,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_slaby_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_slaby_OP.PDFPosudek oponenta práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_slaby.PDFPrůběh obhajoby práce125,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4418

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.