Název: Ekonomické posouzení přínosů motivačního programu v podniku
Další názvy: Economic assessment of the benefits of motivation program in the business
Autoři: Stodolová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Vacíková, Jana
Oponent: Dvořáková, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4420
Klíčová slova: motivační program;úkoly motivační politiky;ekonomický přínos
Klíčová slova v dalším jazyce: motivational programme;tasks motivational policy;economic benefits
Abstrakt: Předložená bakalářská práce na téma ?Ekonomické posouzení přínosů motivačního programu v podniku? je zaměřena na motivaci zaměstnanců a její ekonomický přínos pro společnost Kdynium a. s. Cílem této práce bylo zhodnotit motivační program v podniku a případně navrhnout opatření pro zkvalitnění současného motivačního programu. První část práce se zabývá charakteristikou společnosti Kdynium a. s., analýzou podnikatelského prostředí, ve kterém společnost podniká, a také SWOT analýzou společnosti. V druhé části jsou analyzovány motivační faktory, které jsou rozděleny na peněžní a nepeněžní, a je vyčíslen jejich ekonomický přínos pro podnik. Dále byly také definovány hlavní úkoly motivační politiky Kdynium a. s. Současný stav motivace byl zjišťován pomocí dotazníkového šetření. V závěru práce bylo vyhodnoceno dotazníkové šetření a byla navrhnuta opatření pro zkvalitnění současného motivačního procesu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis ?Economic assessment of the benefits of motivation program in the business? is focused on the motivation of employees and its economic benefits for the business KDYNIUM a. s. The aim of this thesis was to evaluate the motivational program in the business and may propose measures to improve the current motivational program. The first part of the thesis deals with the characteristics of the business Kdynium a. s., the analysis of business environment in which the business operates, and also SWOT analysis of the business. In the second part of the thesis are analyzed the motivational factors, which are divided into monetary and non-monetary, and is quantified the economic benefits for the business. Afterwards was defined also the main tasks of motivational policy in Kdynium a. s. The current state of motivation was find out using the questionnaire´s survey. At the end of the thesis was evaluated the questionnaire´s survey and was proposed measures to improve the current motivational process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Stodolova 2012.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_stodolova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_stodolova_OP.PDFPosudek oponenta práce384,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_stodolova.PDFPrůběh obhajoby práce174,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4420

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.