Název: Přínosy a náklady eura na příkladě konkrétního podniku
Další názvy: Benefits and costs of the euro in the particular company
Autoři: Šiková, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Mašátová, Vendula
Oponent: Martinčík, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4422
Klíčová slova: Evropská unie;eurozóna;euro;strategický plán;přínosy a náklady
Klíčová slova v dalším jazyce: European union;eurozone;euro;strategic plan;benefits and costs
Abstrakt: V předložené bakalářské práci se zabývám zhodnocením očekávaných přínosů a nákladů společné evropské měny-eura na konkrétním podniku, a to dopravní společnosti 24Europe express. Nejdříve jsem se podívala na historii hospodářské a měnové unie jako takové a cestu České republiky do eurozóny. Zároveň jsem teoreticky rozebrala očekávané přínosy a náklady členství v EHMU. Poznatky z teoretické části jsem pak v praktické části aplikovala na zvolenou dopravní společnost. Úvodem praktické části jsem nejdříve představila společnost 24Europe express. Následovalo zhotovení strategického plánu přechodu na euro pro zvolený podnik, což bylo dílčím cílem práce. V něm jsem nejprve zhodnotila současnou situaci v podniku a jeho postavení na trhu pomocí SWOT analýzy. Poté jsem se zaměřila na jednotlivé oblasti v podniku, které budou přijetím společné měny ovlivněny, a analýzu změn, které bude nutné provést. Ve finále jsem pak zhodnotila celkové přínosy a náklady přijetí eura pro 24Europe express. Zjistila jsem, že přijetí společné měny bude pro dopravní podnik velkým přínosem, neboť pozitivní dopady eura jsou mnohem výraznější než negativní. Především díky tomu, že podnik obchoduje s eurozónou již dnes, nebudou v něm muset proběhnout žádné výrazné změny a v řadě činností dojde k usnadnění práce. Především odpadne konverze měn a s ní spojené kurzového riziko. Zhotovený strategický plán by měl být v praxi skutečným přínosem pro 24Europe express a měl by být podniku nápomocen při skutečném přechodu na společnou měnu.
Abstrakt v dalším jazyce: In this bachelor thesis I dealt with the assessment of the expected benefits and costs of the common European currency in a particular company, namely the transport and logistics company 24Europe express. At first I described the history of the Economic and Monetary Union and the Czech Republic´s way into the eurozone. I also theoretically analyzed the expected benefits and costs of the membership in the European Economic and Monetary Union. Then I applied knowledge from the theoretical part to the practical part to the selected transport company. First of all I introduced 24Europe express, followed by creating a strategic plan for the adoption of the euro, which was another focus of my bachelor thesis. In the strategic plan I assessed the actual situation in the company and its market position using a SWOT analysis. Then I focused on different areas in the company that will be affected by adopting a common currency and I analyzed the required changes. Finally I assessed the overall benefits and costs of the adoption of the euro in the company 24Europe express. I have found that the adoption of the common currency will be a great benefit for the transport company, because the positive effects of the euro outweigh the negative. There will not be any significant changes in the company and many activities will be much easier mainly due to the fact that the company already does trade within the Euro zone today. Currency conversion and exchange rate risks will be removed. The devised strategic plan should be actually a real benefit for 24Europe express and it should help the company with the effective adoption of the euro in the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Aneta Sikova, bakalarska prace 2012.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_sikova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_sikova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_sikova.PDFPrůběh obhajoby práce162,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4422

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.