Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Další názvy: Evaluation of the Economic Situation of the Company
Autoři: Mašek, Michal
Vedoucí práce/školitel: Šimek, Bohuslav
Oponent: Leicherová, Veronika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4434
Klíčová slova: společnost;SWOT analýza;poměrné ukazatele;predikční modely;opatření
Klíčová slova v dalším jazyce: company;SWOT analysis;comparable indicators;models of prediction;measures
Abstrakt: MAŠEK, MICHAL. Zhodnocení ekonomické situace podniku. Bakalářská práce. Cheb: Fakulta ekonomická ZČU v Chebu, 96 s., 2012 Práce je zaměřena na představení analyzované společnosti, analýzu prostředí, ve kterém společnost podniká, analýzu zákazníka a analýzu konkurenčních firem. Poměrně značný prostor je věnován finanční analýze vlastní společnosti, ve které jsou použity standardní analytické nástroje, jako jsou horizontální a vertikální analýza aktiv a pasiv, poměrné ukazatele finanční analýzy. Dále jsou specifikována a hodnocena důležitá manažerská rozhodnutí, která byla v průběhu činnosti společnosti přijata. Následně jsou v práci aplikovány predikční bankrotní a bonitní modely. Závěr práce je věnován hodnocení celkové situace společnosti a jsou navržena opatření, která by měla umožnit její další rozvoj. Jako základ práce byly použity výstupy z účetních výkazů společnosti, jejichž některé hodnoty byly však upraveny tak, aby nebylo možné jejich případné zneužití.
Abstrakt v dalším jazyce: MAŠEK, MICHAL. Evaluation of the Economic Situation of the Company. Bachelor?s degree assignment. Cheb: Faculty of Economics ZČU in Cheb, 96 pages, 2012 The aim of the paper is the introduction of the company and consequent analysis of the background of its enterprise, customer?s analysis and analysis of competing companies. Quite a large space is dedicated to financial analysis of the company as such. The author uses standard analytic tools, e.g. horizontal and vertical analysis of actives and passives and comparable indicators of financial analysis. Further, the author gives and evaluates important decisions of the firm?s management that have been accepted since the foundation of the company. Models of prediction (bankruptcy and credibility models) are also presented in the study. Finally, the overall situation of the company is evaluated and the author suggests measures aiming at support of further development of the firm. The study is based on accounting statements of the company, although some of the values have been changed in order to avoid their possible abuse.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Baklarska prace - Michal Masek - 2012.pdfPlný text práce619,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Masek v.pdfPosudek vedoucího práce320,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Masek o.pdfPosudek oponenta práce308,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Masek ob.pdfPrůběh obhajoby práce220,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4434

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.