Title: Monitorování krevního tlaku v domácím prostředí
Other Titles: Home blood pressure monitoring.
Authors: Kriegelsteinová, Vlasta
Advisor: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D., MBA
Referee: Vaňková Milena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44345
Keywords: adherence;diagnosa;diastola;edukace;hypertenze;léčba;monitorování;pacient;systola;tonometr;zapojení
Keywords in different language: adherence;diagnosis;diastole;education;hypertension;treatment;monitoring;patient;systole;tonometer;connection
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problematiku pacientů s arteriální hypertenzí, kteří si kontrolují krevní tlak v domácím prostředí. Kvalifikační práci tvoří část teoretická a část praktická. Teoretická část je věnována onemocnění arteriální hypertenzí, komplikacím, léčbě, dodržování nefarmakologických doporučení, monitorování krevního tlaku v ordinaci lékaře, využití dalších technik, jako je ABMP, HBMP. Dále se věnuje ošetřovatelské péči, kde právě sestra hraje důležitou roli v edukaci, komunikaci, spolupráci. Je poradkyní pacienta i celé jeho rodiny, koordinátorka spolupráce a péče, informátorka a představitelka postojů ke zdraví a léčbě, což může ovlivnit motivaci pacienta i rodiny. Praktická část diplomové práce je rozdělena na 3 oblasti. První oblast zjišťuje znalosti techniky měření tlaku v domácím prostředí a ověření, zda toto měření probíhá dle doporučení ČSH 2018. Druhá oblast je zaměřena na znalosti respondentů fyziologických hodnot krevního tlaku a povědomí, jak se zachovat, jsou-li hodnoty nefyziologické. Třetí oblast identifikuje případné negativní faktory a souvislost s hodnotami krevního tlaku. Hlavním cílem práce je identifikovat oblasti, kde má respondent nedostatek informací, nebo kde tyto informace potřebuje doplnit.
Abstract in different language: The thesis is focused on patients with arterial hypertension who monitor their blood pressure in the home environment. The qualification work consists of a theoretical and practical part. The theoretical part examines arterial hypertension, its complications, potential treatment, compliance with non-pharmacological recommendations, blood pressure monitoring in the doctor's office, using other techniques like ABMP or HBMP, nursing care where the nurse plays a huge part in education, communication, cooperation. She is a counselor for the patient as well as their whole family, the work and nursing coordinator, informant and a representative of attitudes towards health and treatment that can have an effect on the motivation of the patient and family. The practical part of the Diploma Thesis is divided into three sections. The first one examines the knowledge of blood pressure technology for the home environment and verifies whether this monitoring takes place in accordance with the ČSH 2018 recommendation. The second section deals with the knowledge of respondents about physiological values of blood pressure and awareness of knowing what to do should these values be non-physiological. The third part identifies potential negative factors and connection with blood pres-sure values. The main objective of the work is to identify areas where the respondent has a lack of information or needs additional education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-VK - hotovo k odevzdani.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
Kriegelsteinova _PV.pdfPosudek vedoucího práce382,83 kBAdobe PDFView/Open
Kriegelsteinova _ PO.pdfPosudek oponenta práce412,78 kBAdobe PDFView/Open
Kriegelsteinova_H.pdfPrůběh obhajoby práce372,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44345

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.